Rzeczowe aktywa trwałe w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

dc.contributor.advisorBabuśka, Ewa
dc.contributor.authorDutkiewicz, Karolina
dc.date.accessioned2016-10-27T11:48:39Z
dc.date.available2016-10-27T11:48:39Z
dc.date.issued2014-10-30 08:50:01
dc.date.updated2016-06-11T08:00:16Z
dc.description.abstractW pracy podjęto temat rzeczowych aktyw trwałych prezentowanych w polskim oraz międzynarodowym prawie bilansowym. Rzeczowe aktywa trwałe są tradycyjnym elementem każdego sprawozdania finansowego. Jednostki gospodarcze w Polsce sporządzają sprawozdania finansowe, stosując zasady określone w Ustawie o rachunkowości bądź przepisy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Analiza porównawcza rzeczowych aktywów trwałych w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym przeprowadzona została w Firmie „X” S.A. w Gorlicach w oparciu o literaturę przedmiotu, akty prawne i dane Firmy „X” S.A. w Gorlicach z lat 2009-2013. Analiza wykazuje, że chociaż przepisy Ustawy o rachunkowości i MSR 16 w znacznej części pokrywają się, to należy zaznaczyć, że regulacje zawarte w międzynarodowych normach są bardziej szczegółowe. Ma to duże znaczenie w przypadku, gdy firma ma zamiar przeprowadzić wieloaspektowe transakcje, które wymagają większej ilości informacji o ewidencjonowaniu oraz prezentowaniu składników majątku.pl
dc.description.abstractThis dissertation undertakes the subject property fixed assets presented in Polish and international accounting law. Tangible fixed assets are a traditional part of each of the financial statements. The business entities in Poland to prepare financial statements using the principles set out in the Accounting Act or the provisions of International Financial Reporting Standards. The comparative analysis of material fixed assets in the Polish and international balance law conducted stayed in the Company “X” S.A. in Gorlice based on reference books, legal files and date the Company “X” S.A. in Gorlice for 2009-2013. The analysis shows that although the provisions of the Act and IAS 16 largely overlap, it should be noted that the regulations contained in international standards are more specific. This is important if the company intends to carry out a multi-faceted transactions that require more accounting information and the presentation of assets.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/9258
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectrzeczowe aktywa trwałepl
dc.subjectwycena rzeczowych aktywów trwałychpl
dc.subjectwartość początkowapl
dc.subjectcena nabyciapl
dc.subjectkoszt wytworzeniapl
dc.subjectamortyzacjapl
dc.subjectregulacje prawnepl
dc.subjecttangible fixed assetspl
dc.subjectvaluation of tangible fixed assetspl
dc.subjectthe initial valuepl
dc.subjectthe purchase pricepl
dc.subjectmanufacturing costpl
dc.subjectdepreciationpl
dc.subjectlegal regulationspl
dc.titleRzeczowe aktywa trwałe w polskim i międzynarodowym prawie bilansowympl
dc.title.alternativeMaterial fixed assets in the polish and international balance lawpl
dc.typemasterThesispl

Pliki