Strategia rozwoju jednostki samorządowej na przykładzie gminy Iwkowa

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014-02-17 09:43:24

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Praca zawiera zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym gminy. Badania do poniższej pracy zostały oparte o analizę strategii zarządzania gminy Iwkowa na lata 2011 – 2020 oraz wszelkich dokumentów z nią związanych. Praca charakteryzuje gminę Iwkowa pod względem terytorialnym, gospodarczym, ekonomicznym, finansowym oraz społecznym. Uwzględniono również wizję i misję gminy jak i główne jej cele strategiczne. Dokonana ocena strategii została oparta o zbiór opinii mieszkańców gminy oraz analizę występujących już problemów, które należy w najbliższym czasie rozwiązać. Opracowany plan strategiczny okazał się być odpowiedzią na oczekiwania społeczności lokalnej, względem efektów rozwojowych gminy Iwkowa. Okazał się on nie tylko być koniecznym do prawidłowego funkcjonowania gminy, lecz również i efektownym pod warunkiem prawidłowego realizowania.
Thesis includes issues related to strategic management community. Research for the following thesis is based on the analysis of management strategies of Iwkowa’s municipalities for 2011 – 2020 and any related documents. Thesis shows Iwkowa’s municipality in terms of territorial, economic, economic, financial and social. Also the vision and mission of the community is included as well as its main strategic goal. This assessment strategy is based on a set of opinions of local residents and the analysis of already existing problems to be solved in the nearest future. Developed strategic became an answer to the expectations of the local community, to the theeffectsof development of Iwkowa community. It turned out to be not only necessary for the proper functioning of the municipality, but also effective on the condition of proper conduct.

Opis

Słowa kluczowe

planowanie strategiczne, rozwój gminy, analiza SWOT, infrastruktura gminy, strategicplanning, municipality unit development, municipality unitinfrastructure, zarządzanie strategiczne, strategic management, SWOT analysis

Cytowanie