Strategia rozwoju jednostki samorządowej na przykładzie gminy Iwkowa

dc.contributor.advisorCzarnecki, Piotr
dc.contributor.authorZałubski, Roman
dc.date.accessioned2017-01-25T12:40:12Z
dc.date.available2017-01-25T12:40:12Z
dc.date.issued2014-02-17 09:43:24
dc.date.updated2017-01-05T11:55:40Z
dc.description.abstractPraca zawiera zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym gminy. Badania do poniższej pracy zostały oparte o analizę strategii zarządzania gminy Iwkowa na lata 2011 – 2020 oraz wszelkich dokumentów z nią związanych. Praca charakteryzuje gminę Iwkowa pod względem terytorialnym, gospodarczym, ekonomicznym, finansowym oraz społecznym. Uwzględniono również wizję i misję gminy jak i główne jej cele strategiczne. Dokonana ocena strategii została oparta o zbiór opinii mieszkańców gminy oraz analizę występujących już problemów, które należy w najbliższym czasie rozwiązać. Opracowany plan strategiczny okazał się być odpowiedzią na oczekiwania społeczności lokalnej, względem efektów rozwojowych gminy Iwkowa. Okazał się on nie tylko być koniecznym do prawidłowego funkcjonowania gminy, lecz również i efektownym pod warunkiem prawidłowego realizowania.pl
dc.description.abstractThesis includes issues related to strategic management community. Research for the following thesis is based on the analysis of management strategies of Iwkowa’s municipalities for 2011 – 2020 and any related documents. Thesis shows Iwkowa’s municipality in terms of territorial, economic, economic, financial and social. Also the vision and mission of the community is included as well as its main strategic goal. This assessment strategy is based on a set of opinions of local residents and the analysis of already existing problems to be solved in the nearest future. Developed strategic became an answer to the expectations of the local community, to the theeffectsof development of Iwkowa community. It turned out to be not only necessary for the proper functioning of the municipality, but also effective on the condition of proper conduct.pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11199/9540
dc.language.isoplpl
dc.rightslicencja niewyłączna
dc.subjectplanowanie strategicznepl
dc.subjectrozwój gminypl
dc.subjectanaliza SWOTpl
dc.subjectinfrastruktura gminypl
dc.subjectstrategicplanningpl
dc.subjectmunicipality unit developmentpl
dc.subjectmunicipality unitinfrastructurepl
dc.subjectzarządzanie strategicznepl
dc.subjectstrategic managementpl
dc.subjectSWOT analysispl
dc.titleStrategia rozwoju jednostki samorządowej na przykładzie gminy Iwkowapl
dc.title.alternativeMunicipality unit development strategy on the example of Gmina Iwkowapl
dc.typemasterThesispl

Pliki