Faktoring jako sposób finansowania działalności gospodarczej i jego wpływ na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego

Brak miniatury

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem pracy jest prezentacja faktoringu jako źródła finansowania działalności gospodarczej oraz ukazanie wpływu wykorzystania tej usługi finansowej na działalność i funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę i definicje faktoringu, formy w jakich występuje, funkcje jakie pełni oraz zalety i wady tej formy finansowania. Rozdział drugi zawiera omówienie kosztów związanych z zastosowaniem faktoringu w działalności podmiotu. Przedstawia kalkulację kosztów, sporządzoną na przykładzie firmy oraz studium przypadku, którego celem jest analiza porównawcza kosztów kredytu i faktoringu jako dwóch źródeł finansowania. W rozdziale trzecim przedstawiona została analiza wpływu wykorzystania kredytu i faktoringu na strukturę bilansu firmy oraz jej funkcjonowanie. Rozdział czwarty to omówienie rynku usług faktoringowych w Polsce oraz związanego z nim rynku obrotu wierzytelnościami i usług windykacyjnych. Zawiera on prezentację działalności wybranych banków, firm i instytucji pod kątem różnorodności ofert w zakresie obrotu wierzytelnościami i usług faktoringowych. Ostatnia część rozdziału czwartego poświęcona jest szczegółowej prezentacji oferty firmy PekaoFaktoring świadczącej kompleksowe usługi faktoringu.

Opis

Słowa kluczowe

finansowanie przedsiębiorstwa, faktoring, umowa faktoringowa, bilans przedsiębiorstwa

Cytowanie