Prace dyplomowe 2000-2008/Diploma Theses 2000-2008

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 3124
 • Pozycja
  Dobór i pozyskiwanie pracowników, na przykładzie Firmy Florian-Podkarpacie S.A.
  (2006) Zielińska Krystyna; Gwiżdż, Andrzej
  Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie sposobu doboru i pozyskiwania pracowników na przykładzie firmy Florian-Podkarpacie S.A. Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa z nich są rozdziałami teoretycznymi, z kolei rozdział ostatni jest rozdziałem praktycznym, napisanym na podstawie danych uzyskanych z firmy. W rozdziale pierwszym skupiono się na teoretycznym opisaniu doboru i pozyskiwaniu pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział drugi zawiera elementy doboru i pozyskiwania pracowników. Szczególną uwagę w tym rozdziale zwrócono na metody rekrutacji. W ostatnim rozdziale przedstawiono rekrutację na konkretnym przykładzie. Oprócz sposobu rekrutacji w rozdziale trzecim pokrótce scharakteryzowano firmę, opisując historię jej powstania oraz przedstawiając jej asortyment. Całość pracy została napisana w oparciu o dostępną literaturę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Niektóre informacje zostały także zaczerpnięte z Internetu. Reasumując można stwierdzić, że pozyskiwanie nowych pracowników będzie coraz trudniejsze, dlatego też w firmie Florian-Podkarpacie S.A. należy zatrudnić odpowiednią osobę, które zajmowałaby się tylko i wyłącznie doborem i pozyskiwaniem pracowników.
 • Pozycja
  Strategia dystrybucji w kontekście wejścia na rynki europejskie na przykładzie firmy "Wiśniowski" w Wieloglowach k/Nowego Sącza
  (2006) Pióro Wiesław; Wiktor, Jan
  Celem niniejszej pracy jest analiza strategii dystrybucji Firmy Wiśniowski w Wielogłowach, w kontekście wejścia Polski na rynki europejskie. W pracy podjęto również próbę oceny dystrybucji prywatnej firmy, która funkcjonuje na rynku krajowym i zagranicznym. Praca dzieli się na dwie części. Część pierwsza obejmuje 3 rozdziały, które są w zasadzie kompilacją dostępnej literatury dotyczącej dystrybucji oraz funkcjonowania rynku wspólnoty europejskiej. Część druga czyli rozdział IV i V to wykorzystanie rozważań teoretycznych do szczegółowej analizy procesu dystrybucji w Firmie Wiśniowski. Przytoczono szczegółowe dane dotyczące struktury i funkcjonowania Firmy, pokrótce przedstawiono jej genezę i rozwój oraz dokonano charakterystyki procesu dystrybucji ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcjonowania na rynku europejskim. Piąty rozdział jest również próbą ukazania, jak w praktyce Firma Wiśniowski stara się konkurować z krajowymi oraz unijnymi konkurentami. Na podstawie analizy procesu dystrybucji w Firmie Wiśniowski pokazano konieczność jego doskonalenia, co jest niewątpliwie warunkiem utrzymania Firmy na rynku wewnętrznym oraz wejścia na wspólny, jednolity rynek europejski. Druga część jest nie tylko oceną procesu dystrybucji w Firmie Wiśniowski, ale tego jaki będzie miała dystrybucja wpływ na sukces rynkowy i finansowy przedsiębiorstwa. Aby zrealizować stawiane cele niniejszej pracy przedstawiono własną analizę procesu dystrybucji w Firmie Wiśniowski oraz jej funkcjonowanie w nowej unijnej rzeczywistości. Materiałami źródłowymi w opracowaniu niniejszej pracy są materiały wewnętrzne Firmy Wiśniowski. Teoretyczny zakres pracy został oparty na literaturze poruszającej tematy dystrybucji oraz warunków funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku europejskim.
 • Pozycja
  Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
  (2007) Kańska Anna; Jaki, Andrzej
  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy w zakresie sposobów oraz możliwości lokowania posiadanego kapitału w fundusze za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, jak również ukazanie poziomu efektywności tego rodzaju inwestycji w latach 2002 – 2007. Praca została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy pracy ma przybliżyć czytelnikowi polski rynek funduszy inwestycyjnych na tle krajów europejskich. W rozdziale drugim skoncentrowano się na tematyce ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Rozdział trzeci w całości poświęcony jest prezentacji działalności AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółka Akcyjna (AEGON TU na życie S.A.) w Polsce i na świecie. Firma działa od 1999 roku pod nazwą NATIONWIDE, a od 7 grudnia 2005 roku AEGON TU na życie S. A. Ostatni, czwarty rozdział pracy zawiera analizę empiryczną, ukazującą porównanie stóp zwrotu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w latach 2000-2006, należących do poszczególnych grup funduszy wybranych przez AEGON TU na życie S.A. W końcowej części zostały wymienione nowości na rynku funduszy inwestycyjnych w 2006 roku, które mogą stać się kolejnym kanałem do pomnażania pieniędzy przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. W pracy została wykorzystana literatura omawiająca rynek: finansowy, kapitałowy, ubezpieczeniowy oraz periodyki: miesięczniki (m.in. Nasz Rynek Kapitałowy, Forbes, Harvard Business Review), tygodniki (m.in. Gazeta Bankowa), czasopisma (m.in. Rzeczpospolita, Parkiet). Najbardziej aktualne informacje zostały opracowane na podstawie informacji umieszczonych na stronach internetowych (m.in. www.aegon.pl , www.nportal.pl, www.parkiet.pl www.analizy.pl )
 • Pozycja
  Analyses of Ukrainian companies listed on the Warsaw Stock Exchange
  (2008) Cymański Maciej; Patena, Wiktor
  Polish capital market as well as the Warsaw Stock Exchange is young, but not immature. The WSE dynamically grows and successfully competes with other stock exchanges in Europe. It is well regulated, reliable and innovative. The number of foreign companies listed in this institution increases. Ukrainian capital market needs reforms which can help with its deficiencies, so large Ukrainian companies choose stocks exchanges in other countries. Astarta Holding N.V. is a large vertically-integrated Ukrainian company that debuted in the WSE in 2006. It produces white sugar from sugar-beets and successfully increases share of its own raw-materials used for the production. Kernel Group of Companies debuted in the WSE in 2007. They produce bottled sun-flower oil, but also sell and fright crops. This paper consists of description of Polish and Ukrainian capital markets. The description and comparison of the Polish Warsaw Stock Exchange (WSE) and the Ukrainian First Security Trading System (PFTS) was also provided. It gives a clue why Ukrainian companies in question have chosen WSE for debuts and shows advantages and disadvantages of both exchanges. There are two purposes of this research. The first one is to check whether the WSE is an attractive place of gaining capital for Ukrainian companies. The answer is - yes. It gives several advantages for them e.g. low costs of gaining capital, investors from Western Europe, localization – place of debut is a place of operations for some firms. The second purpose is to check if debuts of two companies listed on the WSE were a success – they are vertically-integrated companies and have wide access to raw-materials. The history, activity and debuts of both companies were provided. In addition, financial analyses had to be done to evaluate their attractiveness for investors. First two weeks on the WSE considered as debuts were not a success, it means that investors did not appreciate advantages of Astarta and were cautious about financial analysis’ results of Kernel. The paper describes these issues in details.
 • Pozycja
  Zmiany w sektorze usług transportowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa WP Trans Wojciech Popieluch
  (2005) Damian Paulina; Cwynar, Wiktor
  Aby móc porównać i ocenić skutki, jakie wywarło na transporcie wejścia Polski do Unii Europejskiej, zalety oraz wady procesów, jakie w nim zachodzą, należy uprzednio zdefiniować pojęcie transportu, procesu transportowego, co przedstawię poniżej. Pierwszy rozdział mojej pracy poświęcę wyjaśnieniu pojęcia transportu oraz jego znaczenia dla gospodarki naszego kraju, a także jego wpływu na gospodarkę międzynarodową. Zacznę od przybliżenia pojęcia transportu samochodowego oraz udowodnię, że w ciągu wielu lat odkąd istnieje transport jego znaczenie i sens jest wciąż takie samo, a mianowicie odnosi się do przemieszczania osób i rzeczy w czasie i przestrzeni. Ideą przyświecającą integracji gospodarczej jest specjalizacja- każdy kraj specjalizuje się w wytwarzaniu niektórych produktów i następnie handluje nimi z pozostałymi krajami.. Jednak wymiana jest możliwa jedynie wówczas, gdy połączenia transportowe są wystarczająco rozwinięte i wytworzone towary można dostarczać partnerom. Z tego powodu integracja w dziedzinie transportu należy do jednego z najważniejszych zagadnień w tworzeniu Jednolitego Rynku Europejskiego. Najbardziej widoczną zmianą w transporcie po wejściu Polski do Unii Europejskiej jest otwarcie granic. Kilkaset milionów, może nawet miliard euro, mogą zaoszczędzić firmy transportowe na zniesieniu kontroli towarów na granicach Polski z krajami UE i innych ułatwieniach związanych z integracją.
 • Pozycja
  Private Business Valuation Practical case of RecoveryLabs
  (2008) Terechowicz Schmidt Robert; Patena, Wiktor
  The main purpose of this research is to valuate, or in other words to find a proper value of RecoveryLabs, a Spanish privately owned company based in Madrid, operating within the IT sector. After a short description of the company I will summarize the broad theory of business valuation with its different approaches to the problem, and later on I will choose the one which best suits the case of RecoveryLabs. The biggest influence on the choice will have the fact, that the company is not publicly traded, which has its consequences at each stage of the valuation process. It also means that the sought value of the business or value of the equity stake in the company will be its “intrinsic” value with no possibility to compare it with its market value. The access to the real accounting data of RecoveryLabs was possible because of the fact that autor used to work there shortly during the summer of 2006 and Managers of the company did not have any objections to provide with necessary data I needed for the purpose of this research. Unfortunately I could not have at my disposal Cash Flow statements of the company which meant some additional challenge. The data related to other companies in the sector had to be partly researched on my own, mainly on-line. Any financial data about stock listed firms in the sector is quite easily accessible, as those companies are obligated by law to provide a series of information to the market.
 • Pozycja
  Efektywność inwestycji w opcje indeksowe na podstawie wskazań analizy technicznej
  (2008) Szot Paweł; Dzieża, Jerzy
  Celem pracy było zbadanie czy na podstawie wskazań analizy technicznej można w sposób efektywny dokonywać inwestycji za pośrednictwem indeksowych kontraktów opcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie, uwzględniając określony profil inwestora. Niniejsza praca ma za zadanie zbadać czy wykorzystując analizę techniczną można w sposób efektywny dokonywać inwestycji za pośrednictwem kontraktów opcyjnych na zorganizowanych rynkach papierów wartościowych oraz które ze strategii pozwalają na maksymalizację zysku inwestora równocześnie pozwalając mu efektywnie zarządzać zajętymi pozycjami (stwarzają możliwość dokonania modyfikacji w momencie zmiany trendu). W pierwszym rozdziale opracowania przedstawiono wybrane wskaźniki analizy technicznej oraz zaprezentowano ich budowę i sposób interpretacji. Drugi rozdział poświęcono przedstawieniu własności kontraktów opcyjnych oraz parametrów je charakteryzujących. Zawarto w nim również informacje na temat sposobu wyceny opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, parametrów wpływających na ich wartość oraz przedstawiono właściwości wybranych elementów wyceny opcji, których znajomość zwiększa szanse inwestora na odniesienie sukcesu w handlu opcjami. W każdej z przebadanych sytuacji rynkowych (panującego trendu) stwierdzono, że stosowanie najprostszych strategii, a więc zajęcie pozycji w nieosłoniętych opcjach kupna lub sprzedaży, pozwala uzyskać najwyższe zwroty. Jednakże działanie takie zwiększa poziom ponoszonego ryzyka, uwrażliwiając portfel na nagłe zmiany cen instrumentu bazowego.
 • Pozycja
  Neotradycjonalizacja polityki rosyjskiej za prezydentury Władimira Putina
  (2007) Michulec Anna; Wawrzonek, Michał
  Analiza niniejszej pracy rozpoczyna się od nakreślenia głównych idei i wartości, które tworzą konstrukcję myśli nacjonalistycznej w Rosji. Krótka retrospektywa dziejów tej ideologii pozwoliła na umiejscowienie w czasie punktów przełomowych w procesie jej kształtowania się, a określenie głównych mitów, którymi posługują się nacjonaliści i sklasyfikowanie ich w odpowiednich nurtach ułatwia późniejszą analizę. Kolejna część pracy zawiera opis narzędzi stosowanych w polityce wewnętrznej, oczywiście z uwzględnieniem ich tradycyjnego pochodzenia, które decydują o odmiennym charakterze systemu wewnętrznego Rosji. Jest więc mowa o tych aspektach polityki wewnętrznej, które czynią ją podobną do rozwiązań użytych w Imperium Rosyjskim; w szczególności zaś o postępującej centralizacji władzy przejawiającej się nie tylko na poziomie relacji centrum – peryferie, ale także we wnętrzu poszczególnych segmentów władzy. Ostatni rozdział pracy traktuje o polityce zagranicznej, jej charakterze i stosowanych narzędziach, co oczywiście jest podporządkowane poszukiwaniom analogii z systemem przedrewolucyjnym. Myślą przewodnią jest idea imperium, kwestia mocarstwowości, kierunki ekspansji i dobór narzędzi. Paradoksalnie, w warunkach rosyjskich kwestia imperialna oraz ideologia nacjonalistyczna nie wykluczają się nawzajem, ale stanowią uzupełnienie, a budowa imperium to kwintesencja nacjonalizmu rosyjskiego, opierającego się generalnie na operowaniu pojęciem przestrzeni jako podmiotu identyfikacji. Ze względu na aktualność analizowanego problemu źródła wykorzystane w pracy to przede wszystkim opracowania analityczne pochodzące z Ośrodka Studiów Wschodnich oraz informacje o aktualnych wydarzeniach zamieszczane na stronie Ośrodka. Pomocne okazały się również informacje prasowe zawarte w tygodnikach. Poza tym materiałem bazowym były prace Jarosława Bartkiewicza i Richarda Pipes’a, którym tematyka ideologizacji polityki w Rosji jest bliska.
 • Pozycja
  Wartość narażona na ryzyko kredytów walutowych
  (2008) Tokarczyk Krystyna; Kobak, Piotr
  Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy za pomocą metody Monte Carlo wyznaczyć można wartość Var dla bankowych kredytów walutowych narażonych zarówno na ryzyko kredytowe jak i kursowe. W pierwszym rozdziale przybliżono pojęcie samego kredytu. Wskazano też rodzaje ryzyka występującego na rynku przy obrocie kredytowym. Ponadto podkreślono różnice i elementy istotne dla kredytów złotowych i walutowych skupiając się na problemie modelowania stóp procentowych. Drugi rozdział pracy poświęcono koncepcji wartości narażonej na ryzyko. Wskazano główne metody liczenia Var i różnice występujące pomiędzy nimi. Przybliżono także cechy poszczególnych metod i warunki, w jakich należy z nich korzystać dla uzyskania miarodajnych wyników. Część badawcza, zamieszczona w rozdziale trzecim, to dokonana na podstawie danych Firmy RT Hotel prognoza kształtowania się przyszłych rat kredytowych oparta o stworzone w arkuszu Excela formuły i funkcje języka Visual Basic. Uwzględniając dane faktyczne przeprowadzono wnioskowanie co do zmian stóp procentowych i kursów walutowych, w które firma jest zaangażowana kredytowo. Porównanie kredytów walutowych i ocena ryzyka kredytowego jest niewątpliwie skomplikowanym procesem. Wymaga zarówno obserwacji kursu walutowego jak i stopy procentowej dla rozważanych walut. Aby rozważyć co bardziej opłaca się firmie, która waluta będzie dla danego podmiotu tańsza, należy przeprowadzić szereg obliczeń.
 • Pozycja
  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
  (2008) Siemko Sławomir; Woźniak, Dariusz
  Niniejsza praca została stworzona na podstawie literatury fachowej z dziedziny ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych, jak również publikacji, raportów, oraz rankingów stworzonych przez organy i agencje rządowe, instytucje międzynarodowe, renomowane międzynarodowe firmy konsultingowe, urzędy statystyczne, fachowe portale internetowe, oraz informacji prasowych. Rozdział pierwszy opisuje zagadnienia związane z inwestycjami zagranicznymi, a także inwestycje portfelowe, które w czasie spowolnienia gospodarczego w latach 2000-2002 istotnie wpłynęły na gospodarkę (np. poprzez zakup obligacji skarbowych), i joint venture będące popularna formą inwestowania przez inwestorów zagranicznych. Rozdział drugi omawia miejsce Polski w światowym strumieniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Podejmowana zostaje również charakterystyka pod względem atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów wraz z przydziałem inwestycji. Rozdział trzeci charakteryzuje branżę motoryzacyjną w Polsce, a na przykładzie działalności koncernu FIAT- pokazuje pozytywny wpływ na gospodarkę kraju. O zasadności bezpośrednich inwestycji zagranicznych stanowi fakt, iż do najbardziej rozwiniętych regionów kraju zaliczane są takie, które odnotowują znaczący napływ kapitału zagranicznego. O pozytywnym wpływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poprawę kondycji ekonomicznej przyjmującego obcy kapitał państwa, doskonale odzwierciedla branża motoryzacyjna w Polsce, która z zacofanej i przestarzałej gałęzi przemysłu stała się polską specjalnością tworząc przewagę komparatywną, co przekłada się na poprawę wskaźników makroekonomicznych kraju.
 • Pozycja
  Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania zakładania firmy na podstawie JAR S.C.
  (2008) Opyd Bernadeta; Gancarczyk, Marta
  Celem głównym pracy jest analiza procesu zakładania przedsiębiorstwa oraz wskazanie głównych barier organizacyjnych i prawnych uruchamiania firmy. Odpowiedź na powyższe zagadnienia przyniesie analiza celów szczegółowych: -określenie roli sektora MSP w gospodarce narodowej, - określenie uwarunkowań prawnych i organizacyjnych w procesie zakładania nowego przedsiębiorstwa, - analiza przypadku zakładania przedsiębiorstwa JAR s.c. W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowano prawne i organizacyjne uwarunkowania zakładania firmy. Przedstawiono możliwe formy prawne i etapy procesu rejestracyjnego firmy. Scharakteryzowano istotę i funkcje biznesplanu w tworzeniu nowego przedsięwzięcia. W rozdziale drugim zanalizowano kondycję sektora MSP w Polsce. Przedstawiono wpływ MSP na tworzenie PKB, nowych miejsc pracy, eksport, import i tworzenie innowacji. Ponadto scharakteryzowano kondycję MSP w opiniach samych przedsiębiorców oraz bariery organizacyjne, finansowe i prawne zakładania firm, w świetle badań empirycznych. W trzecim rozdziale zanalizowano proces zakładania przedsiębiorstwa Jar s.c. Określono główne bariery prawne i organizacyjne, które miały miejsce przy zakładaniu tej firmy. Sformułowane zostały następujące pytania badawcze: 1) Jaka jest rola MSP w tworzeniu miejsc pracy, PKB, eksporcie i tworzeniu innowacji? 2) Jaka jest rola biznes planu w fazie przedinwestycyjnej i w działalności gospodarczej? 3) Jakie uwarunkowania organizacyjne i prawne stanowią najistotniejsze bariery w zakładaniu przedsiębiorstwa? Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej wykorzystano następujące źródła: monografie i podręczniki, artykuły z czasopism naukowych i pracy gospodarczej oraz Internet. W badaniach empirycznych zastosowano źródła wtórne w postaci raportów na temat firm i sektora MSP oraz dokumentów uzyskanych w firmie Jar s.c. Źródła pierwotne na temat analizowanego przedsiębiorstwa oparto na wywiadzie z właścicielami. Zakres merytoryczny pracy obejmuje obszar przedsiębiorczości i zarządzania małą firmą. Zakres czasowy koncentruje się na latach 1998-2001, czyli od fazy formułowania pomysłu i rejestracji firmy do trzech pierwszych lat operacji. Trzy pierwsze lata operacji uważane są za fazę tworzenia przedsięwzięcia, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w zasadach finansowania Funduszy Strukturalnych, jak i w badaniach nad przedsiębiorczością (Global Entrepreneurship Monitor). Zakres przestrzenny obejmuje rynek przedsiębiorstwa Jar s.c., pośrednio jednak cały sektor MSP w Polsce.
 • Pozycja
  Analiza i badanie wielkości wpływów należności celnych i podatkowych z tytułu importu oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych w latach 2002 – 2006 na przykładzie izby celnej w Krakowie
  (2008) Kulig Krzysztof; Wołowiec, Tomasz
  Celem pracy jest przede wszystkim, zbadanie i analiza wielkości wpływów z należności celnych i podatkowych z tytułu importu oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych w latach 2002 – 2006 na przykładzie izby celnej w Krakowie. Została podjęta analiza przepisów prawnych regulujących import i nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, procedur regulujących czynności, które wykonują funkcjonariusze celni jak i czynności, jakich wykonanie jest obowiązkiem podatnika w tym przypadku. Wreszcie została podjęta próba porównania wielkości omawianych wpływów w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych izby celnej, czyli urzędów celnych, oraz wykazanie zmian w strukturze tych wpływów jak i samej sumy tych wielkości. W ramach pracy została dokonana weryfikacja następujących hipotez badawczych: H-1. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zmianę struktury wpływów z cła, podatku akcyzowego i podatku VAT. H-2. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost dochodów odprowadzanych przez izbę celną w Krakowie do Budżetu Państwa z tytułu importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. H-3. Procedury administracyjne związane z importem i nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych z punktu widzenia podatnika i organu podatkowego zostały uproszczone. H-4. Odzyskiwanie należności niezapłaconych z tytułu importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów uległo poprawie. Tak sformułowany cel pracy oraz przyjęte do weryfikacji hipotezy badawcze, zdeterminowały strukturę pracy, zawierającą trzy rozdziały i zakończenie. Pierwszy rozdział nosi tytuł „Służba Celna w Polsce”. Omówiono w nim podstawowe źródła prawa, które regulują funkcjonowanie tej służby, przedstawiono jej strukturę organizacyjną, a tym samym ilość oraz obecny stan zatrudnienia. Odniesiono się zarówno do przedmiotowego zakresu kompetencji służby celnej, a tym samym, za co ponosi odpowiedzialność. W rozdziale drugim omówiono cło, jego rodzaje i typy z uwzględnieniem należnego od samochodów osobowych, problematykę dokonania i przyjęcia zgłoszenia celnego, objęcie samochodu procedurą dopuszczenia do obrotu, a także powstania długu celnego. Ponadto omówiono podatek akcyzowy i podatek od towarów i usług, powstanie zobowiązania z tych tytułów oraz źródła prawa dla poboru cła, akcyzy i podatku VAT. Trzeci rozdział poświęcony został „Badaniu wielkości wpływów z tytułu cła i podatków w latach 2002-2006 na przykładzie Izby Celnej w Krakowie”. Przedstawiono w nim wielkość wpływów z tych tytułów. W drodze przeprowadzonej analizy dowiedziono, że w badanych i porównywanych okresach nastąpił znaczny spadek opłat celnych pobieranych z tytułu importu samochodów osobowych, natomiast nastąpił znaczny wzrost pobieranego podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego tych samochodów. Dowiedziono również zmianę struktury wpływów do Budżetu Państwa odprowadzanych przez izbę celną w Krakowie oraz to, że formalności związane z przywozem samochodów osobowych z krajów należących do Wspólnoty, zostały znacząco uproszczone. Dowiedziono też jak istotne z punktu widzenia finansów publicznych, są dochody z tytułu ceł, podatku akcyzowego i podatku VAT. W pracy tej oparto się na materiałach w postaci aktów prawnych ujętych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich, specjalistycznych opracowaniach i artykułach w Monitorach Prawa Celnego oraz w Biuletynach Celnych, jak i literaturze przedmiotu. Założona hipoteza badawcza została zweryfikowana pozytywnie.
 • Pozycja
  Dochody i wydatki powiatu tarnowskiego w 2005 roku
  (2008) Kuta Joanna; Chmielnicki, Paweł
  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z administracją publiczną, ukazanie sposobu pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych przez Powiat Tarnowski w 2005 roku oraz odpowiedź na pytania :  Skąd Powiat Tarnowski ma pieniądze?  Na co Powiat Tarnowski wydaje pieniądze?  Czy Powiat Tarnowski otrzymał środki finansowe potrzebne na realizacje zadań w 2005 roku?  Czy otrzymane środki wystarczyły na pokrycie wydatków planowanych na 2005 rok? Metody badawcze jakie zostały wykorzystane to: obserwacja czynna jak również analiza na podstawie danych udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę samorządu terytorialnego. Zdefiniowano pojęcie, miejsce i rolę samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej. Poświęcono w nim również uwagę tematyce nadzoru nad samorządem terytorialnym. W drugim rozdziale szczególną uwagę zwrócono na zakres działania powiatu. Przedstawiono podział zadań powiatu na zadania zlecone i zadania własne. Ukazano również strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania powiatu. Omówiono organy powiatu. Rozdział trzeci opisuje budżet powiatu, jego rodzaje. Przedstawiono klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów. Opisano również procedurę budżetową, tj. w jaki sposób przygotowuje się projekt budżetu oraz jego wykonanie. W rozdziale tym scharakteryzowano dochody powiatu, którymi są m.in.: dotacje, subwencje, spadki, itp. jak również wydatki powiatu, które przeznaczane są m.in.: na oświatę, transport, opiekę społeczną, itd. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę powiatu tarnowskiego. Zwrócono również uwagę na bezrobocie powiatu tarnowskiego, które panowało w 2005 roku. Szczególną uwagę poświęcono analizie dochodów i wydatków powiatu tarnowskiego w roku 2005. Pracę kończą wnioski będące syntezą głównych myśli zawartych w niniejszej pracy.
 • Pozycja
  Przyczyny i skutki emigracji Polaków na przełomie lat 1945-2004 do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji
  (2008) Kucharska Katarzyna; Ekes, Janusz
  rzedstawiona praca prezentuje i analizuje ruchy migracyjne Polaków w okresie od drugiej wojny światowej do 2004 roku, do sześciu wybranych państw: USA, Kanada, Australia, Wielka Brytania, RFN i Francja. Przedstawiono w niej przyczyny emigracji a także jej skutki, na tle zmieniających się tendencji społeczno politycznych w naszym Kraju. W pierwszym rozdziale pracy omówiono metody badawcze, które są stosowane przez analityków zjawiska emigracji. Zdefiniowano też terminologię użytą na potrzeby tej pracy. Rozdział drugi ukazuje tło historyczne problematyki badanej w zgodzie ze specyfiką trzech głównych okresów, na jakie dzieli się epoka tu omawiana, a mianowicie okresy lat 1945-1980, 1980-1990 i 1990-2004. Kolejny, trzeci rozdział, przedstawia za pomocą wykresów wyniki badań statystycznych, ukazujące dynamikę zmian liczby emigrantów z Polski do krajów wybranych na przestrzeni lat 1945-2004. W rozdziale czwartym przedstawiono ustawodawstwa dotyczące imigracji, a także omówiono stanowiska w dyskusji wywoływanej różnymi aspektami fenomenu emigracji. Najważniejsze wnioski podsumowano w zakończeniu pracy.
 • Pozycja
  Finansowanie zadań własnych samorządów terytorialnych na przykładzie Gminy Uście Gorlickie
  (2006) Jarek Jakub; Mazur, Zbigniew
  Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobów i metod finansowania zadań własnych Gminy Uście Gorlickie. Praca składa się ze wstępu i trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział omawia podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego od jego powstania do dnia dzisiejszego. Charakteryzuje również organy samorządu terytorialnego. Rozdział drugi przedstawia zasady funkcjonowania finansów publicznych, sposób prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej przez gminę, charakterystykę dochodów mających wpływ na finansowanie zadań własnych, rolę organów samorządu gminnego w kształtowaniu polityki w zakresie realizacji zadań, ich cel i znaczenie dla samorządu gminnego, specyfikę tworzenia budżetu oraz kontrolę wykonywania zadań. Rozdział trzeci obrazuje charakterystykę Gminy Uście Gorlickie. Zawiera on opis pozyskiwania środków na finansowania zadań własnych. Mówi również o rozwoju gminy dzięki realizacji zadań własnych. Do pracy wykorzystane zostały sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Uście Gorlickie. Praca została napisana w oparciu o literaturę ogólnodostępną, jak również o materiały udostępnione przez Urząd Gminy w Uściu Gorlickim. W każdym roku projekt budżetu opracowany zostaje w terminie i w terminie jest uchwalany przez radę gminy. Zauważa się prawidłowe planowanie budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków. Każdoroczny budżet zabezpiecza środki na działalność bieżącą i inwestycyjną. Obserwuje się starania organów gminy o dodatkowe dochody, a w szczególności o dotacje celowe i środki pozabudżetowe, co pozwala gminie prowadzić dynamiczną politykę inwestycyjną. Prowadzi to do szybkiego rozwoju gminy.
 • Pozycja
  Protokół IPv6 - wdrażanie i konfiguracja
  (2007) Leśniak Piotr; Telega, Henryk
  Celem pracy jest przedstawienie i przetestowanie konfiguracji przejścia z protokołu IPv4 do jego nowszej wersji IPv6 przy użyciu wyłącznie oprogramowania Open Source. Oto krótkie omówienie poszczególnych części pracy: Rozdział I: powody dla których zmiana wersji 4 na 6 jest konieczna. Opis głównych zalet protokołu, rodzaje adresacji, ogólna zasada działania i porównanie z IPv4. Aspekty bezpieczeństwa w sieciach IPv6. Rozdział II: Kooperacja z IPv4, metody współpracy, część teoretyczna. Rozdział III: Część praktyczna pracy. – podstawowa konfiguracja routerów CISCO (nie jest to Open Source ale postanowiono napisać kilka słów ze względu na dużą popularność tego sprzętu) – konfiguracja systemu Linux (na przykładzie dystrybucji Gentoo Linux 2006.13 i GNU/Linux Debian Etch4) – Opis konfiguracji poszczególnych tuneli i konfiguracja przykładowej sieci opartej na IPv6. Polskie realia nie pozwoliły w 100% przetestować nowego protokołu (tylko tunelowanie w IPv4), jednak przedstawione konfiguracje testowano osobiście w domowych warunkach. Rozdział IV: Wskazówki, które na celu mają przedstawienie najbardziej powszechnych problemów przy wdrażaniu IPv6. Ponadto znajduje się tutaj kilka informacji dotyczących obecnych prac nad nowym protokołem. Rozdział V: Podsumowanie. Przemyślenia dotyczące wdrożenia. Bez wątpienia każda sieć na świecie w najbliższym czasie będzie zmuszona do zmiany protokołu IP. Przedstawione zalety i łatwość konfiguracji pokazują, że nie warto zwlekać. Pamiętać należy, że w kwestii bezpieczeństwa sytuacja w informatyce stale się zmienia, a protokół IPv6 daje dużo większe możliwości konfiguracji niż jego poprzednik. Ponadto ilość urządzeń, które są podłączone do Internetu stale wzrasta a pula adresów IPv4 jest na wyczerpaniu. Rozwiązania typu NAT nigdy nie dadzą takiej efektywności i takich możliwości jak IPv6.
 • Pozycja
  Zmiany struktury budżetu gminy, czynniki te zmiany wywołujące na przykładzie gminy Skrzyszów
  (2007) Olszówka Katarzyna; Mączyński, Marek
  Istotą tej pracy jest przedstawienie czynników wywołujących zmiany w budżecie gmin w Polsce na przykładzie gminy Skrzyszów. W rozdziale pierwszym pracy przedstawiono jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Zaprezentowano ich miejsce w administracji publicznej kraju oraz sposób ich funkcjonowania. Rozdział drugi szczegółowo opisuje podstawową jednostkę samorządu terytorialnego jaką jest gmina. W rozdziale tym przedstawiono również zadania gminy, oraz jednostki pomocnicze i organizacyjne. Kolejny rozdział przedstawia charakterystykę budżetu. W rozdziale trzecim zaprezentowano również strukturę budżetów gmin w Polsce oraz przesłanki zmiany tych budżetów w kolejnych latach. Rozdział czwarty zawiera cel i hipotezę badania struktury budżetu Gminy. Ujęto również w tym rozdziale metodykę badania i techniki oceny problemu. W rozdziale piątym przedstawiono analizę finansową budżetu gminy Skrzyszów w latach 2002-2006. W rozdziale tym opisano składniki dochodów i wydatków budżetu Gminy. Rozdział ten zawiera również dynamikę strukturę oraz analizę wskaźnikową budżetu gminy Skrzyszów. Szósty rozdział przedstawia analizę porównawczą budżetu gminy Skrzyszów z budżetem gmin w Polsce. Wnioski wyciągnięte po przeprowadzonej analizie budżetu gminy Skrzyszów na tle gmin w Polsce wskazują na małą samodzielność ekonomiczną tej gminy. Jednym z istotnych powodów jest fakt, ze gmina ta zaliczana jest do najmniejszych w Polsce.
 • Pozycja
  Wykorzystanie wybranych metod prognozowania i symulacji oraz wskaźników analizy technicznej w inwestowaniu z użyciem systemu transakcyjnego
  (2008) Urban Łukasz; Jermakowicz, Katarzyna
  Głównym celem pracy jest opis, w jaki sposób możliwe jest wykorzystanie wybranych metod prognozowania i symulacji oraz wskaźników analizy technicznej w procesie inwestowania za pomocą systemu transakcyjnego. W części empirycznej wykorzystane zostały wybrane wskaźniki oraz metoda ARIMA w celu sprawdzenia, czy narzędzia te mogą poprawić wyniki w inwestowaniu w praktyce. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest częścią teoretyczną i należą do niej trzy pierwsze rozdziały. Pierwsza część pierwszego rozdziału traktuje o metodach prognozowania i symulacji, ich istocie, definicji, znaczeniu, podziale, błędach w prognozowaniu oraz ocenie jakości prognozy. W drugiej części opisane zostały podstawowe pojęcia potrzebne podczas prognozowania oraz wykorzystanie metody ARIMA. W rozdziale drugim przedstawiono definicje analizy technicznej wraz z jej założeniami oraz jej podstawowe wskaźniki. Ostatni rozdział części teoretycznej mówi o systemie transakcyjnym oraz jego projektowaniu. Czwarty rozdział ma charakter empiryczny. Na wstępie przedstawiony został cel badania oraz budowa grupy makr w obrębie programu Trader.xls. Następna część to wyniki inwestycji z wykorzystaniem wspomnianego programu oraz porównanie ich z prostą strategią polegająca na zakupie akcji na początku okresu inwestycji oraz ich sprzedażą na końcu tegoż okresu. Porównanie to ma na celu dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy wykorzystanie wybranych wskaźników analizy technicznej, takich jak na przykład średnie ruchome, wskaźnik TRIX czy oscylatory, wraz z metodą prognozowania ARIMA może przyczynić się do polepszenia wyników inwestycji.
 • Pozycja
  Franchising, jako szansa rozwoju przedsiębiorstwa w sektorze paliw płynnych na przykładzie "ARGO" Spółka Jawna
  (2008) Mróz Daniel; Misiołek, Krzysztof
  Celem niniejszej pracy, jest przedstawienie korzyści, jakie mogą wynikać z nawiązania współpracy z koncernem ORLEN na zasadach franchisingu. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zaprezentowano rys historyczny oraz rozwój franchisingu i jego koncepcje. Rozdział drugi opisuje pojęcie i znaczenie dystrybucji. Nawiązując do tego tematu chciano pokazać zależność jaka zachodzi pomiędzy dystrybucją a umową franczyzy w tym segmencie rynku. Rozdział trzeci przedstawia charakterystykę rynku paliw. Jego bariery i czynniki hamujące rozwój. Czwarty rozdział jest rozdziałem praktycznym. Na przykładzie spółki „ARGO”, przedstawiono dwa warianty rozwiązań, dotyczące finansowania inwestycji budowanej stacji paliw oraz ich ocenę z uwzględnieniem najkorzystniejszego rozwiązania. Franchising jest obecnie powszechnym sposobem na współpracę przedsiębiorstw na całym świecie, stanowiących jedną z najbardziej ekspansywnie i dynamicznie rozwijających się metod prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Pozycja
  Analysis of selected five banks with the use of the CAMEL model
  (2008) Kauf Robert; Kobak, Piotr
  This study is providing a general analysis of five Polish banks that are quoted on Warsaw Stock Exchange in its WIG20 index. The analysis is based on the framework created by CAMEL model, which is used worldwide in assessing bank’s performance and risks they are exposed to. CAMEL model, however, will not be fully applied, as not all information needed for full application is freely available. Still, the same tools will be used and all areas of banks operations that are covered by CAMEL model will be analyzed. To better understand the situation of selected five banks it could be helpful to look at the whole market of commercial banks in Poland. Information necessary can be found in chapter “Banking Sector in Poland”. Chapter “The Model Overview” provides a description of the CAMEL model and tools that are used in the study. Practical analysis of selected five banks is available in the “Practical Comparison Based on CAMEL Model Framework” chapter. It describes step by step calculations made and presents final observations.