Analiza procesu motywacji pracowników niższego szczebla na przykładzie firmy PDF Slawex

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012-06-25 18:37:42

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Niniejsza praca ma na celu analizę skuteczności procesu wpływania na motywacje i zaangażowanie pracowników niższego szczebla w firmie zajmującej się handlem hurtowym w branży farmaceutycznej. Postawiono następujące hipotezy badawcze: H1: Pracownicy badanej firmy nie są zaangażowani w wykonywaną pracę H2: Pracownicy nie są zadowoleni z pracy oraz z wynagrodzenia H3: Bodźce o charakterze materialnym mają większą siłę oddziaływania na motywację niż bodźce niematerialne. Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników dostarczyła cennych informacji na temat oczekiwań i potrzeb personelu. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia najważniejsze pojęcia i procesy związane z motywowaniem pracowników. Rozdział drugi prezentuje techniki motywowania pracowników, w szczególności materialne i pozamaterialne narzędzia pobudzania motywacji. Rozdział trzeci jest charakterystyką firmy, w której dokonano analizy systemu motywowania pracowników. Rozdział czwarty zawiera analizę wyników przeprowadzonych badań ankietowych wśród pracowników działu magazynu. Przeprowadzone badanie potwierdziło pierwszą hipotezę badawczą, gdyż wykazało brak zaangażowania pracowników w pracę oraz w życie firmy. Pracownicy nie są zadowoleni z wynagrodzeń, które ich zdaniem, są zbyt niskie i niesprawiedliwe. Bardzo słabo w ocenie ankietowanych wyglądają możliwości rozwoju w firmie. Mimo wielu elementów spotykających się z dezaprobatą badanych, większość z nich jest zadowolona z pracy co zmusza do odrzucenia drugiej hipotezy. Prawdziwa okazała się trzecia hipoteza badawcza.

Opis

Słowa kluczowe

motywacja, motywowanie pracowników, motywacje płacowe, motywacje pozapłacowe

Cytowanie