Is it better for a company to be private or for employees to work in a public enterprise? Exploring the paradox of privatization

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014-08-29 10:21:07

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Celem niniejszej pracy było zbadanie opinii polskiego społeczeństwa na temat procesu prywatyzacji, a także porównanie postrzegania przedsiębiorstw prywatnych oraz państwowych. Pierwsza część pracy dotyczy teoretycznych aspektów procesu prywatyzacji i jej przebiegu w Polsce w latach 2000-2012. Głównym elementem pracy jest analiza wyników badania, otrzymanych na podstawie odpowiedzi 59 respondentów. Zebrane na potrzeby niniejszej pracy opinie porównane zostały z badaniami historycznymi, zaprezentowanymi przez ekspertów w dziedzinie prywatyzacji. Przeprowadzona analiza pozwala wnioskować, że Polacy znają i rozumieją proces prywatyzacji oraz jej wpływ na życie codzienne i gospodarkę. Jak pokazało przeprowadzone badanie status prawny spółki determinuje postrzeganie oraz ocenę społeczeństwa. Informacje zebrane od respondentów wykazują pozytywny stosunek Polaków do prywatyzacji. Na podstawie odpowiedzi respondentów można wnioskować, iż społeczeństwo uważa, że prywatne firmy potrafią lepiej dostosować się do realiów rynku. Ponadto, zgodnie ze wskazaniami respondentów prywatne firmy charakteryzują się m.in. innowacyjnością, ciągłym rozwojem oraz wysoką jakością produktów i usług. Opinie ankietowanych wykazały wyższości firm prywatnych nad państwowymi.
The purpose of this work was to explore the views of the Polish society on privatization process, and on private vs. state-owned enterprises. The first part of the thesis concerns theoretical aspects of privatization and its process in Poland in the years 2000-2012. The main element of this work is an analysis of the survey data, gathered in a sample of 59 respondents. Expressed opinions were compared with historical data, according to research indicated by privatization experts. It lead to the conclusion that community knows and understands the privatization process and its influence on daily life and on market economy. The legal status of a company determines society’ perception. Nowadays, according to the gathered data, society recognizes many more positive aspects of private companies. Information gathered from interviewees shows positive society’s attitude to privatization – the majority of indications are focused on positive sides of privatization. According to respondents’ answers, it can be inferred that society believes that private companies are more likely to adapt to market conditions. Also, positive influence of private companies on the market was indicated by interviewees by private firms’ characteristics (innovative, development, high quality products and service, etc.) and all other indications which showed superiority of private firms over state companies.

Opis

Słowa kluczowe

Polska, opinia społeczeństwa, przekształcenia własnościowe, firma państwowa, firma prywatna, forma prawna, porównanie, Poland, society’ opinions, ownership transformation, state company, private company, legal form, comparison, prywatyzacja, privatization

Cytowanie