Syndrom wypalenia zawodowego wśród młodych pracowników korporacyjnych – determinanty społeczno-osobowościowe, obraz kliniczny oraz skutki dla otoczenia

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014-09-07 20:58:51

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Problematyka poruszana w niniejszym opracowaniu dotyczy występowania syndromu wypalenia zawodowego wśród pracowników korporacyjnych w przedziale wiekowym 20-35 lat. Podstawowym celem analizy była ocena zależności między elementami socjodemograficznymi, oraz chronicznym stresem zawodowym determinowanym specyficznymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a rozwojem cech wypalenia zawodowego. Założone w pracy hipotezy testowano na podstawie Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego-Ankieta Ogólna. W badaniach uczestniczyło 111 respondentów z dwóch krakowskich korporacji międzynarodowych: Capita (Polska) oraz State Street. W efekcie przeprowadzonych analiz zweryfikowano prawdziwość hipotez badawczych i udowodniono m.in. że pracownicy korporacyjni w przedziale wiekowym 20-35 lat stanowią grupę zawodowo zagrożoną syndromem wypalenia. Największe ryzyko wystąpienia opisywanego problemu jest związane z objawami emocjonalnego wyczerpania. Ponadto ustalono, że wiek i staż pracy mają wpływ na dynamikę rozwoju zjawiska wraz z upływem czasu. Z kolei podobnych zależności nie odnotowano w kontekście wpływu płci. Ze względu na specyfikę analizowanej populacji, niemożliwym okazało się zbadanie wpływu wykształcenia. Na gruncie przeprowadzonych badań zidentyfikowano syndrom wypalenia zawodowego jako istotne niebezpieczeństwo dla zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników korporacyjnych.
The following thesis concerns the problem of professional burnout among corporation employees between the age of 20 and 35. The primary objective of this study is to analyze the relation between sociodemographic factors, chronic work-related stress determined by particular external and internal factors, and development of professional burnout. Maslach Burnout Inventory – General Survey is the tool utilized to examine primary hypothesis of this work. In the research 111 respondents were involved all of whom are employees of two Krakow international corporations: Capita (Poland) as well and State Street. The data collected allowed to prove the research hypothesis and confirmed that corporation employees between the age 20 and 35 are especially prone to professional burnout. The risk of suffering from the condition is connected with emotional exhaustion. Furthermore, it has been proven that age and years of experience have impact on the development dynamics of burnout with time. No such relations have been noted when the sex of participants was analyzed. Due to the limitations when examined participants are concerned, the study includes no conclusions related to the level of education and its influence on the occurrence of the condition. On the basis of the research, professional burnout was classified as a great danger to physical and mental health of corporate employees.

Opis

Słowa kluczowe

korporacje międzynarodowe, młodzi pracownicy, MBI-GS, international corporations, young employees, MBI-GS, syndrom wypalenia zawodowego, professional burnout syndrome

Cytowanie