Materiały konferencyjne (Bib)

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 22
 • Pozycja
  Dzielenie się wiedzą i informacją - komunikacja z pracownikami naukowymi na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej
  (2018-06-13) Czyżewska, Maria
  W bibliotekach naukowych, i nie tylko zresztą, pomimo bardzo dużych nakładów finansowych na infrastrukturę, zbiory tradycyjne i elektroniczne, od lat zauważa się spadek liczby odwiedzin i udostępnionych zbiorów. Potwierdzają to także statystki GUS. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Przed bibliotekami, w tym również naukowymi, stoją nowe wyzwania i konieczność nie tylko dostosowania się do nowych potrzeb użytkowników, ale również niejako wyprzedzenia ich - pokazania nowych form i rodzajów usług, które może zaoferować biblioteka. Pracownicy naukowo-dydaktyczni powinni być dla bibliotekarzy języczkiem uwagi. To w dużej mierze od ich rekomendacji, zalecenia czy wymagań w stosunku do studentów będzie zależała frekwencja studentów w bibliotece uczelnianej. Dlatego też, bibliotekarze muszą zrobić wszystko, wykorzystując różne kanały i formy komunikacji, aby biblioteka, jej zasoby oraz kompetencje pracowników, były atrakcyjne naukowo i wręcz niezbędne w pracy naukowej i dydaktycznej. W referacie zostaną zaprezentowane metody i formy dzielenia się wiedzą i informacją oraz budowania trwałych, choć niełatwych relacji z pracownikami naukowymi Politechniki Białostockiej.
 • Pozycja
  Nowoczesne systemy do zabezpieczania i ewidencji zbiorów bibliotecznych
  (2018-06-11) Znaleźniak, Jarosław
  Prezentacja z XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu w dn. 24-25.05.2018 r., pt. "Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia". Sesja I.
 • Pozycja
  Procesowo-sieciowe ujęcie funkcjonowania biblioteki akademickiej
  (2018-05-30) Ujwary-Gil, Anna; Potoczek, Natalia
  Obszarem badań jest spojrzenie na funkcjonowanie biblioteki akademickiej przez pryzmat jej procesów biznesowych i analizy sieci organizacyjnej. W oparciu o wywiad i ankietę badawczą zidentyfikowano procesy biznesowe jako podstawowy obszar analiz wykorzystywany również w rozpoznaniu sieci społecznej i organizacyjnej (biblioteki). Dokonano identyfikacji i analizy sieci informacji, sieci wiedzy, sieci zadań i sieci zasobów. Spojrzenie z perspektywy procesowo-sieciowej to spojrzenie z perspektywy dynamicznych sieci relacji, powiązań i interakcji, które determinują efektywność funkcjonowania każdej organizacji.
 • Pozycja
  Realizacja funkcji wydawniczych w repozytorium
  (2018-05-30) Szafrański, Leszek
  Rozwój nowych modeli komunikacji naukowej przyczynił się do powstawania nowych form wsparcia autorów w publikowaniu naukowym. W repozytoriach jednym z takich działań jest realizowanie zadań związanych z procesem wydawniczym. Tego typu usługi pozwalają na publikowanie różnego typu dokumentów, które prawdopodobnie nigdy nie zostałyby wydane w tradycyjnej formie, a które często zawierają unikatowe treści. Niektóre repozytoria idą krok dalej i stają się wydawcami lub wspierają wydawnictwo uczelniane w rozpowszechnianiu publikacji. Są to działania różnego typu: od prostych form przesyłania metadanych do bazy POL-index poprzez promocję publikacji do bardziej rozbudowanego wsparcia polegającego na projektach graficznych, składzie i łamaniu tekstu czy korektach językowych. Celem badań przedstawionych w artykule jest zaprezentowanie przykładów polskich repozytoriów, które realizują procesy wydawnicze oraz opisanie działań podejmowanych w tym zakresie w bibliotekach. Pomimo, że na razie tego typu usługi podejmowane są w znikomym zakresie, to te pierwsze próby świadczą o zmianach jakie zachodzą w bibliotekarstwie. Repozytoria stają się jednym z głównych kanałów komunikacji naukowej, który jeszcze w pełni nie został wykorzystany.
 • Pozycja
  Od lokalnego wizerunku do rozwijania współpracy w oparciu o bazę publikacji
  (2018-05-30) Studzińska-Jaksim, Paulina; Boćkowska, Maria
  Bibliotekarze akademiccy próbują wspierać naukowców poprzez informowanie o nowych kanałach oraz współtworzenie narzędzi wspomagających proces komunikacji naukowej. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jednym z takich narzędzi jest Bibliografia Publikacji Pracowników. Początkowo była tworzona w celu dokumentowania danych o dorobku, wspomagania studentów w procesie tworzenia prac dyplomowych oraz tworzenia lokalnego wizerunku Uczelni. W kolejnych latach baza została zauważona przez inne ośrodki naukowe i zaczęła odgrywać rolę w dzieleniu się informacjami o publikacjach. Jednak przy początkach tworzenia tej bazy nikt nie zakładał, że stanie się narzędziem do oceny dorobku i prestiżu naukowców. Stała się jednocześnie narzędziem do współpracy pracowników Informacji Naukowej z Władzami Uczelni i Wydziałów, jednostkami Uczelni (m.in. Dział Nauki, Wydawnictwo UP, Centrum Transferu Technologii), a także szerzej z podmiotami na poziomie miasta i kraju.
 • Pozycja
  Przyszłość bibliotek w rękach użytkowników
  (2018-05-30) Strzelczyk, Edyta
  Wielokrotnie spotykamy się ze stwierdzeniami typu „użytkownicy są powodem istnienia bibliotek” lub też „biblioteki bez użytkowników nie mają przyszłości” – jednak czy zdajemy sobie sprawę z prawdziwości i powagi tych słów? Jednocześnie stale natrafiamy na informacje mówiące o spadku czytelnictwa, zmniejszającej się liczbie użytkowników czy też zamykaniu kolejnych placówek bibliotecznych? Zatem czy biblioteki mają szansę w starciu z powszechnym elektronicznym dostępem do zasobów nauki i kultury oraz rosnącą konkurencją innych instytucji? To właśnie użytkownicy mogą stać się zarówno „kluczem do sukcesu” bibliotek – jeżeli będą dla nich atrakcyjnym miejscem lub też przysłowiowym „gwoździem do trumny” jeżeli zdecydują się na pożegnanie z bibliotekami. Co możemy zrobić? Skoro użytkownik jest tak ważnym elementem funkcjonowania biblioteki, należy nakierować działanie instytucji na jej klientów i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. W praktyce oznacza to podejmowanie aktywnych działań zmierzających do poznania potrzeb, oczekiwań, opinii użytkowników, tworzenia dialogu, budowania współpracy a także kreowania potrzeb. Dzięki pracom zainicjowanym przez SBP i realizowanym przez zespół specjalistów z bibliotek akademickich, publicznych i pedagogicznych wszystkie biblioteki zyskały narzędzia do systematycznego i rzetelnego zdobywania wiedzy o funkcjonowaniu instytucji, jakości jej działania i o swoich użytkownikach. Bezpośrednie metody pomiaru (badania ankietowe) pozwalają na uzyskanie informacji od użytkowników i określenie ich reakcji na usługi i zasoby. Stosowanie standardowych i ujednoliconych narzędzi oraz usystematyzowanych metod analizy umożliwia zdobywanie danych, które mogą być porównywane w szerszym kontekście i na przestrzeni czasu. Artykuł ma na celu zaprezentowanie koncepcji badań satysfakcji użytkowników przygotowanych, także dla bibliotek akademickich oraz realizację przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu tych badań w sposób zorganizowany w grupie bibliotek szkół wyższych.
 • Pozycja
  Komunikacja wizualna bibliotek szkół wyższych na Instagramie
  (2018-05-30) Puksza, Katarzyna
  Komunikacja wizualna jest znaczącym elementem marketingu. Jej rola wzrosła dzięki rozwojowi social mediów. Obecnie trudno znaleźć bardziej istotny element przekazu niż obraz. Świadczy o tym popularność Instagramu ─ fotograficznego serwisu społecznościowego. Jego potencjał został również dostrzeżony przez biblioteki. Referat porusza zagadnienie promocji bibliotek szkół wyższych za pomocą tego serwisu.
 • Pozycja
  Instytucjonalne i społecznościowe narzędzia komunikacji naukowej
  (2018-05-30) Mikołajuk, Lidia
  Rozwój nowoczesnych technologii pociągnął za sobą zmiany w sposobie komunikacji naukowej. Tradycyjne sposoby upowszechniania wyników badań zostały uzupełnione przez rozwiązania wykorzystujące Internet jako medium komunikacji, a istotną cechą zachodzących przeobrażeń jest otwartość treści naukowych. W artykule omówiono instytucjonalne oraz społecznościowe narzędzia komunikacji naukowej, wskazując ich funkcje, zasięg oraz zamieszczane treści. Zaprezentowano wyzwania, które stoją przed twórcami serwisów naukowych oraz podjęto próbę porównania platform instytucjonalnych i społecznościowych.
 • Pozycja
  Wyszukiwarka naukowa Primo w każdej bibliotece
  (2018-05-30) Marcinkowski, Piotr
  W referacie przedstawione zostaną zmiany jakie zachodzą w celach i metodach wyszukiwania informacji naukowej. Na przykładzie wyszukiwarki Primo zaprezentowany zostanie nowy paradygmat odkrywania wiedzy. Referent skonfrontuje się ze stereotypami dotyczącymi narzędzi wyszukiwawczych, korzystając z polskich studiów przypadku. Na koniec przestawione zostaną perspektywy zmiany rynku oprogramowania bibliotecznego w Polsce, związane ze zmianami w szerszym kontekście.
 • Pozycja
  Satysfakcja użytkowników z usług biblioteki w opinii studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
  (2018-05-30) Krupa, Zenona
  Biblioteki akademickie są integralną częścią uniwersytetów i mają do odegrania kluczową rolę wspierającą podstawową misję uniwersytetu, czyli wspomaganie procesu dydaktycznego oraz badań naukowych realizowanych w uczelni. Aby biblioteka była jak najbardziej funkcjonalna, świadczone usługi powinny ściśle odpowiadać potrzebom jej użytkowników. Zaspokojenie tych potrzeb w bibliotekach akademickich było od zawsze głównym celem bibliotek i bibliotekarzy a opinie użytkowników uważane są za najbardziej wiarygodny czynnik pomiaru użyteczności i skuteczności każdej biblioteki, stąd badania ich satysfakcji są jak najbardziej zasadne. Użytkownicy są bowiem najważniejszymi arbitrami jakości usług, to oni decydują o tym, czy biblioteki są dla nich miejscem pożytecznym i przydatnym, czy chcą z nich korzystać i tym samym decydują o ich egzystencji, gdyż biblioteki bez użytkowników nie mają przyszłości. Dlatego tak ważna jest identyfikacja potrzeb i oczekiwań użytkowników, która jest punktem wyjścia do poprawy istniejącej oraz tworzenia nowej oferty, czyli przynosi nową wiedzę o bibliotece. Dzięki wynikom badań możliwe jest spojrzenie na instytucję oczami klienta i dostosowanie usług do jego oczekiwań. Wzrastająca popularność badań satysfakcji wynika z faktu, iż firmy pragnące odnieść sukces na rynku coraz częściej zdają sobie sprawę ze strategicznej wagi oczekiwań klientów, sposobu postrzegania przez nich firmy oraz konieczności określania stopnia ich zadowolenia. Biblioteki akademickie muszą świadczyć usługi w oparciu o wymagania użytkowników, użytkownicy natomiast są zachęcani do korzystania z bibliotek akademickich dzięki różnorodnym usługom i udogodnieniom, które mają znaczący wpływ na ich zadowolenie. Celem badania będzie ocena czynników wpływających na satysfakcję użytkowników biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Należy oczekiwać, że zadowolenie użytkowników biblioteki będzie wypadkową zadowolenia z otrzymanego produktu informacyjnego oraz usług bibliotecznych. Dane uzyskane w wyniku badań pozwolą, określić mocne i słabe strony instytucji, a także wskazać potrzeby użytkowników, na które należy zwrócić szczególną uwagę w przyszłości.
 • Pozycja
  Biblioteka muzyczna biblioteką przyszłości
  (2018-05-30) Kowalski, Dominik
  Biblioteka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina realizuje projekt, którego celem jest udostępnienie całej spuścizny muzycznej Fryderyka Chopina w Internecie. Przy tej okazji nie tylko rozwijane są nowe technologie służące do prezentacji dorobku naszego kompozytora, ale również nawiązywana jest współpraca z innymi instytucjami naukowymi oraz prowadzone są na bieżąco badania ewaluacyjne wśród czytelników i potencjalnych odbiorców. Realizacja tego projektu jest istotnym składnikiem misji naszej biblioteki, jest wieloaspektowym wyzwaniem dla biblioteki, które wpisuje się w bieżące trendy. W celu realizacji tego przedsięwzięcia zostały pozyskane najnowsze technologie służące do digitalizacji zbiorów muzycznych oraz prowadzenia automatycznej analizy muzykologicznej. Technologie te są rozwijane obecnie w dwóch miejscach na świecie: na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii oraz w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Biblioteka-Fototeka-Fonoteka NIFC jest przede wszystkim biblioteką muzyczną. Posiada unikalne zbiory muzyczne zarówno nutowe, jak i nagrania i wizerunki koncertowe. W referacie zostaną zaprezentowane aspekty naukowe projektu oraz prawne i organizacyjne.
 • Pozycja
  Ocena wykorzystania technologii informatycznych przez studentów i wykładowców akademickich: studium przypadku Biblioteki Politechniki Łódzkiej
  (2018-05-30) Kołodziejczyk, Edyta; Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata
  Transformacje jakie zachodzą w technologii, badaniach naukowych, uczeniu się i nauczaniu wyznaczyły bibliotekom akademickim nowy kierunek. Eksplozja ilości informacji produkowanych w formie cyfrowej radykalnie zmieniła oczekiwania jej potencjalnych użytkowników. Biblioteki reagują na zmieniające się potrzeby środowiska w sposób proaktywny i interaktywny, starając się zapewnić użytkownikowi poszukiwany zasób informacyjny i dostęp do niego niezależnie od miejsca, w którym jest on fizycznie bądź elektronicznie gromadzony i w cyfrowy sposób przetwarzany. Celem artykułu było przeprowadzenie wstępnej analizy umiejętności informatycznych w zakresie ich wykorzystania w badaniach naukowych, dydaktyce i edukacji przez studentów oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych PŁ.
 • Pozycja
  Nauka jako mrowisko: miejsce biblioteki w sieciach współpracy badawczej
  (2018-05-30) Hollender, Henryk
  Nauka jest jedna i globalna, bywa jednak, że się ją uprawia w obrębie instytucji niewielkich i o ograniczonych zasobach. Może to okazać się korzystne, zwłaszcza wówczas, gdy umożliwia skupienie się na badaniach ściśle ukierunkowanych; nauka polska ma tu liczne osiągnięcia. Obecnie jednak najbardziej liczą się badania interdyscyplinarne i duże zespoły autorskie, a otwarty dostęp w dużym stopniu umożliwia uniezależnienie od biblioteki macierzystej instytucji i jej zbiorów. Zadaniem biblioteki nie jest już zatem wspomaganie „wyszukiwania informacji” ani „udostępnianie zasobów”, ale wspieranie uczonych, by odnajdywali się w obrębie „scientific collaboration networks”. Oznacza to współprojektowanie takich sieci, określanie struktury ich ogniw, a nawet wskazywanie ich punktów centralnych.
 • Pozycja
  Niemiecka Biblioteka Cyfrowa – brama do kultury i wiedzy o Niemczech … i o Polsce
  (2018-05-30) Gębołyś, Zdzisław
  Die Deutsche DigitaleBibliothek (DDB) (Niemiecka Biblioteka Cyfrowa) to biblioteka wirtualna łącząca na wspólnej platformie sieciowej 30 000 niemieckich placówek kulturalnych i naukowych, dostępna publicznie, według stanu na koniec 2012 roku dająca dostęp do 5,6 mln obiektów. DDB funkcjonuje do 28 XI 2014 roku. W referacie zostanie przedstawione: geneza, cele i zadania DDB. Osobne miejsce znajdzie omówienie architektury funkcjonalnej i informatycznej DDB. Celem referatu jest również przedstawienie strategii wyszukiwawczych realizowanych w DBB. W tym kontekście zostanie zwrócona uwaga na stosowany do indeksowania treści język informacyjno-wyszukiwawczy oraz metody wyszukiwania obiektów cyfrowych. Sąsiedztwo historycznie i geograficzne skłoniło nas do dokonania analizy zbiorów DDB dotyczących Polski, w tym w języku polskim oraz w językach obcych. Na tej podstawie zostaną sformułowane wnioski, w jaki stopniu DDB może stanowić bramę do kultury i wiedzy, nie tylko o krajach niemieckojęzycznych, ale również o Polsce.
 • Pozycja
  Prace dyplomowe w polskich bibliotekach cyfrowych. Czy czegoś nie przeoczyliśmy?
  (2018-05-30) Gajda, Jarosław
  Co roku tysiące absolwentów opuszcza mury polskich szkół wyższych. Absolwenci pozostawiają po sobie prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie i magisterskie), które praktycznie są niedostępne dla szerszego grona czytelników. Nieliczne biblioteki cyfrowe sporadycznie umieszczają te publikacje w swoich zbiorach. Czy wersja cyfrowa pracy dyplomowej może być wartościowym elementem zbioru, który jest jednocześnie atrakcyjny dla użytkownika?
 • Pozycja
  Rola bibliotek w sprawozdawczości i ewaluacji uczelni
  (2018-05-30) Feret, Błażej
  Biblioteki akademickie, przy poszukiwaniu swojego nowego miejsca i roli w uczelni, zapominają czasem o tym, że mogą służyć nie tylko indywidualnym studentom i pracownikom uczelni, ale także uczelni jako całości, wspierając procesy ogólnouczelniane. Pojawienie się w uczelniach systemów CRIS (Current Reseach Information System), uruchomienie ministerialnych systemów POL-on i PBN, zmodyfikowało tradycyjną rolę biblioteki jako instytucji dokumentującej dorobek naukowy pracowników uczelni. Czy i jak biblioteki odnajdują się w nowej rzeczywistości? Co mogą robić i czy rzeczywiście robią? To pytanie na dziś. Ale już za chwilę przed nami rewolucja w szkolnictwie wyższym spowodowana nową ustawą. Jakie są jej skutki dla uczelni i bibliotek?
 • Pozycja
  Międzynarodowa obecność polskich czasopism (na podstawie Emerging Sources Citation Index)
  (2018-05-30) Drabek, Aneta
  W listopadzie 2015 roku do bazy Web of Science Core Collection (WoS) dodano kolejny indeks cytowań – Emerging Sources Citation Index (ESCI). Dzięki złagodzonym kryteriom włączania czasopism do nowego indeksu wiele periodyków zyskało szansę na indeksowanie w tej międzynarodowej bazie. Zwiększyła się też międzynarodowa widoczność wielu czasopism. Celem wystąpienia będzie scharakteryzowanie nowego indeksu cytowań oraz 137 polskich czasopism w ESCI. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem danych o afiliacji autorów ukażą geograficzną dystrybucję autorów w kontekście oceny czasopism.
 • Pozycja
  Analiza porównawcza wybranych wskaźników funkcjonalności jako przykład wykorzystania AFBN w zarządzaniu biblioteką
  (2018-05-30) Dobrzyńska-Lankosz, Ewa
  Kilkanaście lat temu podjęte zostały prace nad wypracowaniem standardów dla bibliotek naukowych, w szczególności – akademickich. Zbierane co roku dane poddawane są analizie w efekcie czego zyskuje się cenny materiał, który może być wykorzystywany do różnych celów: kreowania polityki zatrudnienia, polityki gromadzenia zbiorów, monitorowania potrzeb użytkowników, zarządzania biblioteką itp. W referacie przedstawione zostaną przykładowe możliwości wykorzystania wskaźników.
 • Pozycja
  Badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – narzędzia, pomiary, dobre praktyki
  (2018-05-30) Derfert-Wolf, Lidia
  W referacie przedstawione zostanie zagadnienie badania wpływu i wartości bibliotek akademickich – jego geneza i znaczenie dla ogólnej oceny funkcjonowania bibliotek oraz ich wizerunku w społecznościach lokalnych. Zaprezentowane zostaną metody badań, głównie w oparciu o zalecenia z międzynarodowej normy w tym zakresie, oraz przykłady inicjatyw w bibliotekach zagranicznych. Omówione tez zostaną plany rozwoju badań w ramach AFBN, w kierunku oceny wpływu i wartości bibliotek.
 • Pozycja
  Współpraca i komunikacja w organizacjach o charakterze konsorcjum
  (2018-05-30) Czarnecka, Barbara
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki współpracy pomiędzy firmami działających w ramach konsorcjum. Zgodnie z definicją Davidow i Malone (1993) jest to jedna z form organizacji o charakterze wirtualnym, której powodzenie zależy od sposobu kooperacji członków. Badania wskazują jednak, że tego typu organizacje mogą być bardziej narażone na nierównorzędne stosunki władzy i brak prawdziwego partnerstwa, co w efekcie może prowadzić do fiaska przedsięwzięcia. W oparciu o przegląd literatury przedstawione zostaną uwarunkowania skutecznej współpracy w konsorcjum.