Prace licencjackie/inżynierskie

Przeglądaj

Ostatnio dodane

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 2617
 • Pozycja
  Silnik gry akcji oparty na bibliotece OpenGL i DirectX
  (2010-09-20 16:57:23) Trojanowski, Wojciech; Białas, Franciszek
  Celem pracy jest stworzenie silnika gry akcji z wykorzystaniem języka C++, biblioteki graficznej OpenGL oraz biblioteki DirectX wykorzystanej do zaimplementowania podsystemu wejścia i dźwięku. Zakres części teoretycznej pracy obejmuje przedstawienie charakterystyki silnika gry, omówienie podsystemów (klas) z jakich składa się silnik, omówienie najważniejszych funkcji silnika, omówienie zastosowanych technik i algorytmów, przeprowadzenie testów silnika i jego wydajności oraz prezentację przykładów zastosowania silnika. We wstępie została przestawiona ogólna charakterystyka silników gier. Pierwszy rozdział zawiera architekturę zaimplementowanego silnika z podziałem na klasy. Opisane są również poszczególne podsystemy oraz wykorzystane techniki w procesie ich implementacji. Drugi rozdział omawia bardziej szczegółowo najważniejsze z podsystemów, które były kluczowe do prawidłowego działania całego silnika gry. Za pomocą rysunków oraz fragmentów kodu został przedstawiony sposób implementacji poszczególnych elementów silnika tzn. wykorzystane techniki i algorytmy. W trzecim rozdziale zamieszczone są zrzuty ekranu przedstawiające działanie silnika gry jako całości, będące efektem połączenia wszystkich wymienionych podsystemów. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie oraz wnioski końcowe, zostały również zgromadzone informacje o możliwościach rozbudowy silnika.
 • Pozycja
  Kluczowe znaczenie sektora MSP w polskiej gospodarce a trudny start drobnych przedsiębiorców - na przykładzie własnych doświadczeń
  (2010-09-20 07:55:52) Kobiela, Krzysztof; Honkisz, Małgorzata
  Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie uwarunkowań powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także zaprezentowanie codziennych trudności, z jakimi borykają się polscy drobni przedsiębiorcy już na etapie zakładania działalności gospodarczej. Dla empirycznej ilustracji podjętego problemu zostały wykorzystane własne doświadczenia, a tłem dla nich jest analiza sytuacji przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce, ich rozwoju, znaczenia w polskiej gospodarce (jak np. znaczny udział w tworzeniu PKB czy zatrudnieniu). W pracy zawarte zostały również kluczowe informacje na temat pozyskiwania źródeł finansowania przez przedsiębiorców. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy został poświęcony zdefiniowaniu sektora MSP, a także scharakteryzowaniu przedsiębiorstw działających w tym sektorze. W rozdziale tym znajdują się ogólne informacje na temat warunków funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i UE. Rozdział drugi dotyczy możliwych form finansowania przedsiębiorstw w Polsce, a także dostępności ich pozyskiwania zarówno z kapitału własnego, jak i obcego. Przedstawione zostały formy finansowania między innymi: leasing, factoring, forfaiting i inne. Rozdział trzeci poświęcony został opisaniu w formie case study, własnych doświadczeń związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W rozdziale poruszone zostały kwestie kluczowe dla prowadzenia działalności, a więc wybór formy prawnej przedsiębiorstwa, sformułowanie biznes planu - jako podstawa udanego startu firmy. Opisywany przykład założenia firmy dotyczy sklepu internetowego, dlatego też zostały podkreślone czynniki umożliwiające rozwój e-biznesu w polskiej gospodarce. W sposób szczegółowy został opisany sposób rejestracji firmy, czyli to jak w Polsce działa „jedno okienko".
 • Pozycja
  Rola podatku od towarów i usług w polskim systemie podatkowym
  (2010-11-16 14:56:10) Tkacz, Kamil; Błaszczyk, Barbara
  Celem pracy jest zaprezentowanie podatku nie jako konstrukcji czysto ustawowej, ale jako „żywą” regulację wywierającą ogromny wpływ na gospodarkę kraju. Wprowadzeniem do problematyki jest 1 rozdział. Prezentowana w nim treść stanowi omówienie pokrótce zagadnień, które składają się na to, co dziś wiążemy z podatkiem od towarów i usług. Stopniowy rozkwit tej instytucji, rozwój przepisów prawnych regulujących tę dziedzinę - to kwestie, z którymi stykamy się w tym rozdziale. Kolejny rozdział, zatytułowany „Podmioty od towarów i usług” zawiera ich prezentację. Rozdział 3 nosi tytuł „Podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy.” Dokonano tu charakterystyki obrotu - ważnego elementu podatku od towarów i usług, jak i wskazano na różnego typu zdarzenia definiujące w różnorodny sposób moment powstania obowiązku podatkowego. W kolejnym czwartym rozdziale wymieniono stawki podatku wskazując także na mające nastąpić w ich wysokości zmiany. Ostatni rozdział to zwrot ku dostosowaniu konstrukcji VAT do rozwiązań unijnych. Podsumowaniem pracy jest zakończenie.
 • Pozycja
  Sterowanie procesem zaopatrzenia na przykładzie przedsiębiorstwa INCO-VERITAS S.A.
  (2010-09-23 17:23:00) Ligas, Damian; Staliński, Piotr
  Niniejsza praca ma dwa cele. Pierwszym celem jest przedstawienie funkcji logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym, zaś drugim jest przedstawienie procesu zaopatrzenia w Zakładzie Produkcji Artykułów Ściernych INCO-VERITAS S.A. w Mszanie Dolnej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur oceny i wyboru dostawców surowców wykorzystywanych w produkcji artykułów ściernych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia istotę logistyki zaopatrzenia i charakteryzuje jej podstawowe zadania. W tym rozdziale przedstawiono ogólny proces zaopatrzenia i omówiono jego elementy składowe, począwszy od identyfikacji potrzeb materiałowych, a skończywszy na aktualizacji danych dotyczących współpracy z dostawcami firmy. Rozdział drugi charakteryzuje Zakład Produkcji Artykułów Ściernych INCOVERITAS S.A. w Mszanie Dolnej. Została opisana historia i działalność Zakładu, oferta produktowa firmy, polityka jakości, jaką kierują się pracownicy zakładu, oraz nagrody i wyróżnienia. Rozdział trzeci przedstawia praktyczny opis logistyki zaopatrzenia w firmie będącej przedmiotem badań. W szczególności przedstawiono proces zaopatrzenia w surowce wykorzystywane w produkcji artykułów ściernych i szczegółowo omówiono elementy składowe tego procesu.
 • Pozycja
  Placówki ZOZ jako spółki prawa handlowego
  (2010-10-14 14:11:16) Oleksy, Joanna; Serwacki, Jerzy
  W pracy zajęto się bliżej zagadnieniem jakim jest udział placówek ZOZ w programie przekształcania ich w spółki prawa handlowego. W pierwszej kolejności wyjaśniono jak obecnie funkcjonuje służba zdrowia w Polsce, czym są publiczne oraz niepubliczne ZOZ-y oraz na jakich zasadach są one kontrolowane. W drugim rozdziale napisano kilka zdań o spółkach prawa handlowego – zwłaszcza o spółkach kapitałowych, a także o obecnej procedurze przekształcania szpitali w spółki na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej. Wiązało się to z opisaniem procesu likwidacji, powołania nowego podmiotu i roli organu założycielskiego. Ostatni rozdział poświęcony był planom i projektom przekształcania szpitali w spółki. Projekty te wychodzą najczęściej od rządu, ale jak to bywa spotykają się z wetem Prezydenta. Te zasady i pomysły kolejnych ministrów przedstawił autor na końcu pracy.
 • Pozycja
  Opracowanie strategii rozwoju i konkurencji przedsiębiorstwa
  (2010-09-17 17:44:55) Stawiarski, Piotr; Gancarczyk, Marta
  Celem pracy jest przedstawienie znaczenia, rodzajów i sposobów określania strategii przedsiębiorstwa oraz określenie strategii konkurencji i strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa rybnego. Ze względu na wymaganą przez zarząd poufność, w pracy firma występuje pod fikcyjną nazwą „Rybka”. W rozdziale pierwszym autor przedstawił na podstawie studiów literatury podstawowe rodzaje strategii bazowych, inaczej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Głównymi aspektami poruszonymi w rozdziale pierwszym są: rodzaje i istota strategii, poziomy strategii w przedsiębiorstwie, a następnie rodzaje strategii bazowych oraz metody ich określania i realizacji. Rozdział drugi poświęcony jest strategiom konkurencji. Przedstawione zostały rodzaje i metody określania strategii konkurencji. Rozdział trzeci zawiera metodyczne zagadnienia badania empirycznego. Określono tu metody i narzędzia badawcze wraz ze źródłami danych, a także procedurę analizy dla wyznaczenia strategii bazowej i strategii konkurencji dla przedsiębiorstwa „Rybka”. W ostatnim rozdziale przeprowadzono analizę strategiczną dla określenia strategii konkurencji i strategii rozwoju firmy „Rybka”. Zastosowano analizę zasobów firmy, analizę otoczenia konkurencyjnego metodą 5 sił Portera, analizę makrootoczenia metodą scenariuszy możliwych zdarzeń. Do wyznaczania strategii konkurencji zastosowano macierz środowisk konkurencyjnych, a do wyznaczenia strategii rozwoju analizę SWOT. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczną oparto na studiach literaturowych podręczników, monografii, artykułów z czasopism oraz Internetu. W części empirycznej wykorzystano dokumentację firmy i raporty na temat analizowanego przedsiębiorstwa oraz jego sektora i rynku, a także obserwację uczestniczącą, gdyż autor pracy pełnił w firmie funkcję kierowniczą.
 • Pozycja
  Ryzyko kursowe i możliwości jego ograniczania - teoria i praktyka na przykładzie małego przedsiębiorstwa "Marcosta"
  (2010-09-19 23:57:52) Starzec, Łukasz; Honkisz, Małgorzata
  Celem pracy jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem walutowym na przykładzie przedsiębiorstwa Marcosta. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pracy opisano ewolucję międzynarodowego systemu walutowego na świecie. Następnie został omówiony system wielodewizowy oraz struktura walutowa handlu światowego. Drugi rozdział zawiera definicje ryzyka walutowego, rodzaje oraz źródła jego powstawania. W tym rozdziale opisano również wybrane metody obrony przed ryzykiem walutowym stosowane przez podmioty gospodarcze zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i te, które są dostępne na rynku. Trzeci rozdział to szczegółowy opis charakterystyki przedsiębiorstwa Marcosta, w którym opisano jego historię powstania, rolę i znaczenie procesu zarządzania ryzykiem walutowym ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym stosowanym przez to przedsiębiorstwo. W procesie pisania pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, czasopisma, strony internetowe, a także informacje uzyskane z opisywanego przedsiębiorstwa – Marcosta.
 • Pozycja
  Controlling jako narzędzie racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwie
  (2011-09-17 20:05:00) Wójcik, Anna; Jaki, Andrzej
  Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie narzędzia controllingu i zastanowienie się na ile jest to narzędzie przydatne w procesie racjonalizacji kosztów. Hipotezą niniejszej pracy jest stwierdzenie, że jest to metoda niezwykle przydatna, gdyż pozwala dokonać właściwej diagnozy stanu rzeczy i to w kryteriach ilościowych. Dzięki temu manager otrzymuje racjonalne przesłanki do podjęcia takiej a nie innej decyzji i nie musi liczyć tylko na własną intuicję, ale na dane statystyczne. Hipoteza ta wydaje się być optymistyczna względem metody, niemniej z perspektywy autora niniejszej pracy, jest ona raczej adekwatna do klasy prezentowanego tu narzędzia. Aby móc zweryfikować hipotezę konieczne jest zbudowanie możliwie szerokiego stanu wiedzy na temat zagadnienia tytułowego. Dlatego też rozdział pierwszy podnosi kwestię znaczenia controllingu w samym procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Konieczne jest zdefiniowanie zarówno istoty jak i zakresu controllingu, a także wyznaczanie, jaka jest rola i zadania osoby, która jest za ten proces odpowiedzialna – kontrolera. Następnie autor zaprezentuje zagadnienie organizacji oraz funkcji działu controllingu w przedsiębiorstwie. Istotne jest przecież nie zrozumienie istoty zagadnienia w sensie teoretycznym, ale znalezienie dla niego faktycznego zastosowania. Wreszcie na koniec pierwszego rozdziału podjęty zostaje temat controllingu w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie. Należy raz jeszcze podkreślić, że jego rola, jako narzędzie racjonalizacji kosztów jest tylko jednym z kilku istotnych zastosowań. Rozdział drugi ma za zadanie zaprezentować temat budżetowania kosztów w przedsiębiorstwie. Znów należy wyjść od rozwikłania kwestii teoretycznych, stąd na początku zaprezentowane będzie pojęcie kosztu i rachunku kosztów, a także kryteria klasyfikacji przyjmowane w ich przypadku. Zostaną również opisane metody szacowania i pomiaru kosztów, co będzie przydatne przy objaśnianiu zawiłości przebiegu procedury budżetowania. To wszystko będzie niezbędne, aby zrozumieć rozważania rozdziału trzeciego prezentującego tytułową tematykę controllingu w procesie zarządzania kosztami. Zostanie tutaj opisana jego rola, a następnie czytelnik spotka się z kwestią planowania kosztów, a następnie ich analizą. Wreszcie rozdział ostatni prezentuje studium przypadku wykorzystania controllingu, jako narzędzia racjonalizacji kosztów. Przedsiębiorstwo poddane analizie to trójmiejska firma LPP SA – lider branży odzieżowej w Polsce. Na jej podstawie będzie można zaobserwować, na ile controlling może być ważnym narzędziem w celu ograniczenia kosztów.
 • Pozycja
  Analiza skuteczności rekrutacji na przykładzie Sądu Rejonowego w Gorlicach
  (2010-09-20 16:59:34) Kwiatkowska, Elżbieta; Potoczek, Natalia
  Głównym celem pracy była analiza skuteczności zatrudnienia na przykładzie Sądu Rejonowego w Gorlicach. Cel ten udało się zrealizować poprzez analizę dokumentów: aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych firmy. Pierwszy rozdział stanowi część teoretyczną na temat „Kształtowanie procesu rekrutacji w firmie”, a w szczególności na temat znaczenia rekrutacji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, etapów rekrutacji, analizy stanowisk pracy, naboru i selekcji kandydatów, warunków kształtowania procesu rekrutacji i oceny jego skuteczności. Drugi rozdział to „Charakterystyka badanej organizacji”. Rozdział ten zawiera cele badań: główny i cząstkowe, hipotezy: główną i cząstkowe, zadania sądów, regulacje prawne, podstawę i zakres działalności Sądu Rejonowego w Gorlicach, poziom i strukturę zatrudnienia (grupy stanowisk, strukturę ze względu na zajmowane stanowisko, wykształcenie, płeć) w przedmiotowym Sądzie oraz jego strukturę organizacyjną. Rozdział trzeci to „Analiza procesu rekrutacji w Sądzie Rejonowym w Gorlicach”, na którą składa się analiza aktów prawnych jako podstawy kształtowania procesu rekrutacji w Sądzie, analiza dokumentów wewnętrznych Sądu dotyczących procesu rekrutacji, identyfikacja podejmowania decyzji o zatrudnieniu oraz ich skuteczności, weryfikacja postawionych hipotez oraz propozycje usprawnień procesu rekrutacji w Sądzie.
 • Pozycja
  Finansowanie rozwoju agroturystyki na przykładzie gminy Łabowa
  (2010-09-17 20:45:38) Pawlikowski, Mateusz; Reśko, Dariusz
  Głównym celem pracy jest opisanie źródeł finansowania agroturystyki, dostępnych dla rolników zainteresowanych rozwojem własnego gospodarstwa w kierunku agroturystycznym. Ponadto w niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia zarządzania i marketingu niezbędnych w prowadzeniu każdej działalności, również tej agroturystycznej. Aby lepiej zobrazować możliwości zewnętrznego finansowania agroturystyki empiryczną część pracy poświęcono „Projektowi Uhryń” realizowanemu w latach 2001 – 2003. Projekt ten, co prawda realizowany kilka lat temu (jedyne przedsięwzięcie tego typu w historii powiatu nowosądeckiego), ukazuje jak przy odrobinie dobrej organizacji, wiedzy i chęci odpowiednich ludzi można pomóc innym w rozpoczęciu wtedy jeszcze „nowej” działalności, jaką jest agroturystyka. Jak łatwo można zaobserwować, analizując efekty projektu, przyniósł on wymierne korzyści dla mieszkańców małej wsi jaką jest Uhryń. Opis projektu ma charakter przykładowy i doskonale przedstawia możliwości jakie niosą ze sobą zewnętrzne źródła finansowania agroturystyki.
 • Pozycja
  Przedsiębiorczość mieszkańców Gminy Pleśna w latach 2004-2009
  (2010-09-19 09:56:19) Słomka, Rafał; Ustupski, Janusz
  W pracy postanowiono przybliżyć temat przedsiębiorczości przede wszystkim na terenach wiejskich z przytoczeniem terenu Gminy Pleśna. Wskazanie głównych gałęzi gospodarki lokalnej, na których rozwoju wymienionych wyżej form aktywności skupiają się mieszkańcy. Następnie postarano się określić jakie formy przedsiębiorczości prowadzenia działalności gospodarczej są przez nich stosowane i na czym one polegają. Kolejne rozdziały pracy skupiają się na zbadaniu poziomu przedsiębiorczości na terenie Gminy Pleśna, na wskazaniu mocnych i słabych stron mających wpływ na poziom działalności gospodarczej na tym obszarze, a także na działaniach Władz Samorządowych które mają wpływ na wielkość przedsiębiorczości w tej Gminie. W pracy za cel postawiono, potwierdzenie lub obalenie trzech hipotez, na temat osiągania stopnia rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Pleśna, pomiędzy latami 2004 a 2007. Pierwsza z hipotez dotyczy obszarów gospodarki lokalnej, na jakie kładzie się największy nacisk na badanym terenie. Jej treść brzmi następująco: Zakłada się, że przedsiębiorczość w Gminie Pleśna będzie się rozwijać w oparciu o zakłady działające w branży usługowej, ze szczególnym wskazaniem na agroturystyczne i budowlane. Druga hipoteza koncentruje się natomiast na zagadnieniu stymulacji przedsiębiorczości przez organy władzy samorządowej na obszarze im podlegającym. Przyjmuje się, że Samorząd Lokalny podejmuje działania sprzyjające wzrostowi inwestycji w Gminie Pleśna poprzez organizowanie szkoleń, indywidualnych konsultacji, publikowanie materiałów na temat przedsiębiorczości oraz tworzenie zachęt dla inwestorów. Kolejna hipoteza określa skutki prowadzenia polityki gospodarczej, na terenie Gmina Pleśna czyli utrzymujący się poziom przedsiębiorczości, stopień zaawansowania w realizowaniu nowych inwestycji, spadek bezrobocia, osiąganie lepszej jakości życia. Metody badawcze stosowane w pracy: ∙ analiza dokumentów pochodzących z Urzędu Gminy Pleśna: w tym Rejestr Ewidencji Działalności Gospodarczej, który jest jawny, Strategia Rozwoju Gminy Pleśna, ∙ wywiady i rozmowy z pracownikami: Urzędu Gminy, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, - wywiady z prowadzącymi przedsiębiorstwa na terenie Gminy.
 • Pozycja
  Analiza strategii marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy KARMOT Spółka Jawna
  (2010-09-22 10:56:59) Pajdo, Dorota; Łyszczarz, Halina
  Celem pracy jest przeprowadzenie analizy strategicznej polegającej na ocenie miejsca firmy na konkurencyjnym rynku, jak również wskazanie pożądanych zmian, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu w postaci zysków finansowych i wypracowaniu trwałego wizerunku marki wśród nabywców. Praca składa się z czterech rozdziałów. Ma charakter studium opisowo-empirycznego opartego na literaturze z zakresu marketingu oraz na materiałach i informacjach udostępnionych przez badane przedsiębiorstwo. W rozdziale pierwszym przedstawiona została charakterystyka strategii marketingowych, ich znaczenie dla przedsiębiorstwa oraz procedura ich tworzenia. W rozdziale drugim dogłębnie przeanalizowano poszczególne komponenty marketingu mix i zwrócono uwagę na politykę produktu, politykę ceny, politykę dystrybucji oraz politykę promocji. Rozdział trzeci w całości poświęcony został prezentacji firmy KARMOT. W rozdziale czwartym dokonano identyfikacji strategii marketingowej firmy KARMOT.
 • Pozycja
  Wybrane aspekty marketingu sportowego na przykładzie królewskiej gry w szachy
  (2010-09-20 17:49:50) Szewczyk, Grzegorz; Śmigielska, Grażyna
  Celem pracy jest przedstawienie, że odpowiedni marketing sportowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na promocję, może stać się środkiem na poprawę obecnej sytuacji szachistów i szachów w Polsce. W rozdziale I przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące marketingu sportowego. W rozdziale II autor pokazał czym są szachy, przedstawił zasady gry, zwrócił uwagę na aspekty obecnej sytuacji królewskiej gry w Polsce. W rozdziale III opisano głośne wydarzenia szachowe, które odniosły medialny sukces oraz przedstawiono sposoby na promocję królewskiej gry. Szachy potrzebują wzmożonej promocji. Muszą być stałym gościem w mediach (od szczebla lokalnego do ogólnokrajowego) po to, by miały szansę przyciągnąć poważnych sponsorów. Spowoduje to również zwiększenie liczby czynnych zawodników. Posiadający największy talent oraz konieczne wsparcie finansowe wyselekcjonowani zawodnicy będą mogli skupić się wyłącznie na pracy nad szachami, a co za tym idzie podnosić swój poziom gry.
 • Pozycja
  Rozwój przedsiębiorczości w firmie jednoosobowej na przykładzie działalności "Firmy Handlowej Edyta Nowak"
  (2010-09-23 11:01:38) Nowak, Edyta; Ustupski, Janusz
  Celem tej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości oraz ukazanie możliwości jakie nowoczesny rynek stawia młodym, zdolnym i przedsiębiorczym osobom. Zakres pracy obejmuje charakterystykę i analizę jednoosobowej firmy, na podstawie jej przeszło dwuletniej działalności. Firma jest rozpatrywana pod względem najważniejszych w handlu czynników takich jak: zaopatrzenie, sprzedaż, konkurencyjność i marketing. W rozdziale 1.2.1 zgłębiana jest, bardzo istotna dla handlu problematyka zaopatrzenia. W rozdziale 1.2.2 rozważona została nie mniej ważna sprzedaż. Czyli co, gdzie i jak jest sprzedawane. Konkurencyjność została zbadana z zastosowaniem analizy SWOT w rozdziale IV. Natomiast na dokładne przedstawienie marketingu poświęcony został cały rozdział III. Do przeprowadzenia badań dla niniejszej pracy wybrano ankietę. Została ona przeprowadzona w 100 egzemplarzach, w dwóch częściach. Pierwsza część, 50 egzemplarzy, przeprowadzona została on-line. Ankieta została umieszczona na ogólnodostępnej stronie internetowej. Druga część, pozostałe 50 egzemplarzy, przeprowadzona została w tradycyjnej formie, papierowej. Wyniki zostały porównane i przedstawione w postaci wykresu. W tym przypadku wynik badań pozwoliły dokładnie określić pozycję firmy na rynku i jej realne szanse na przetrwanie. Jest to o tyle istotne, o ile istotne jest ciągłe poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz eliminowanie konkurencji. Czyli w zasadzie najważniejsze informacje potrzebne przy planowaniu rozwoju i strategii marketingowej. Praca została napisana w oparciu o rzetelną i nowoczesną literaturę. Zawiera aktualne ujęcie tematu, w świetle nowo przeprowadzonych badań. Obejmuje wiele elementów wydawałoby się powszechnie znanych z nowego punktu widzenia. Zawiera szeroko i interesująco opracowaną koncepcję rozwojową firmy. Przygotowanie niniejszej pracy byłoby niemożliwe bez akceptacji i wsparcia badanej firmy.
 • Pozycja
  Pojęcie jakości w odniesieniu do produktów turystycznych na przykładzie firmy Artus-Tourist
  (2010-09-21 21:18:26) Górska, Magdalena; Głuc, Krzysztof
  Gwałtowny rozwój produktów i usług zmusza do ciągłego poszukiwania czegoś, co mogłyby dać znaczną przewagę nad innymi graczami rynku. Określenie jakości w turystyce wymaga przeprowadzenia dogłębnej analizy szerokiego zakresu powiązanych ze sobą elementów. Stopień odczuwanej satysfakcji zależny jest z jednej strony od właściwości, cech nabywanego produktu / usługi, z drugiej zaś od oczekiwań odbiorców usługi. Należy dążyć do tego, aby różnica między usługą oczekiwaną przez klienta a otrzymaną, była jak najmniejsza. Proces badania jakości powinien uwzględniać poznanie potrzeb, wymagań, postaw oraz opinii klientów. Można zatem mówić zarówno o cechach produktu tworzonego przez usługodawcę jak i wyznacznikach jakości, które postrzega odbiorca usługi. Specyfika usług turystycznych wymaga szczególnego podejścia ze względu na szczególny charakter i cechy procesu usługowego. Cechy produktu mogą być kształtowane przed, w trakcie i po procesie świadczenia usługi, co pozwala na odpowiednie zarządzanie tym procesem. Wyznaczniki jakości powodują ocenę tego produktu przez odbiorcę usługi w trakcie procesu świadczenia, lub po jego zakończeniu. Ze względu na rozległość problematyki jakości produktów turystycznych, praca nie wyczerpuje w pełni tego tematu, a jedynie naświetla istotne aspekty.
 • Pozycja
  Analiza strategiczna małego przedsiębiorstwa
  (2010-09-20 23:13:05) Szumińska, Agnieszka; Jaki, Andrzej
  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sensu analizy, jako niezbędnego czynnika do sformułowania strategii dla przedsiębiorstwa, zbadania otoczenia i firmy. Dzięki temu będzie efektywniejsze zarządzanie, większy udział w rynku, a także większe zyski, realizacja celów i ciągły rozwój. Praca została podzielona na cztery rozdziały wraz z podrozdziałami. Dwa pierwsze rozdziały dotyczą teorii na temat analizy strategicznej, natomiast pozostałe to ukazanie w praktyce badań i wysunięcie wniosków. Pierwszy rozdział to wyjaśnienie pojęć związanych z analizą strategiczną, opisane metody badań oraz wyjaśnienie zagadnień dotyczących analizy potencjału strategicznego, w tym analiza finansowa, analiza kluczowych czynników sukcesu oraz metody portfelowe. Rozdział drugi został poświęcony małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. Rola MŚP oraz związane z tym sektorem możliwości wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej. Trzeci rozdział dotyczy charakterystyki przedsiębiorstwa „Honer”, przedstawienie jego struktury organizacyjnej, asortymentowej oraz sprzedażowej. Opisany został także potencjał gospodarczy, opierający się głównie ma majątku jaki posiada oraz pracownikach. Ostatni rozdział, to dokładna analiza i ocena sytuacji strategicznej, określenie celów strategicznych, misji oraz zaproponowanie strategii. Sprawdzenie pozycji firmy określenie szans i kierunków rozwoju. Podsumowując, analiza strategiczna to niezbędne badanie i wyciąganie z nich wniosków, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie w stanie lepiej, efektywniej funkcjonować.
 • Pozycja
  Systemy motywacyjne jako narzędzie kształtowania zaangażowania pracowników na podstawie Firmy Kompania Piwowarska S.A.
  (2010-09-21 19:06:10) Sulima, Maciej; Bulzak, Andrzej
  Celem pracy jest ukazanie wizerunku firmy, jej systemu motywującego do satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy w Kompanii Piwowarskiej SA. Badaniu poddani zostali wszyscy pracownicy, jednak głównym obiektem analizy w niniejszej pracy jest dział sprzedaży regionu wschodniego. Praca składa się z trzech rozdziałów, gdzie w pierwszym zaprezentowano definicje motywacji i jej wybrane teorie. W rozdziale drugim zostały szczegółowo omówione czynniki motywujące płacowe i pozapłacowe, po czym w rozdziale trzecim po krótkiej charakterystyce firmy Kompania Piwowarska SA przedstawiono wybrane wyniki badań i omówiono je. Przy redagowaniu niniejszej pracy posłużono się literaturą z zakresu zarządzania i motywacji pracowników oraz z materiałów udostępnionych dzięki uprzejmości firmy Kompania Piwowarska SA.
 • Pozycja
  Aplikacja Web-Desktop - przychodnia elektroniczna
  (2010-09-22 21:10:19) Jabłoński, Paweł; Batko, Bogdan
  Idealną technologią, która spełnia wymagania pacjenta jest z pewnością Internet. Usługi web – rozumiane głównie jako strony internetowe, są w obecnych czasach dostępne na terenie całego kraju, a cena za dostęp jest coraz niższa. Do stworzenia aplikacji web został wykorzystany nadal popularny język dynamicznych stron internetowych PHP. Chociaż język ten postrzegany jest jako prosty, deklaracji typów, tak naprawdę przenosi cały ciężar na architekturę, która odpowiednio rozdziela poszczególne komponenty (kontroler, model oraz widok). Drugą część systemu reprezentować będzie personel przychodni: recepcjoniści, lekarze, specjaliści. Również oni, jako osoby, które powinny mieć bezproblemowy dostęp do danych pacjenta, oraz do zarządzania własnym harmonogramem, powinni posiadać dobrą i wydajną aplikację. Personel przychodni lub szpitala może również jako ograniczona grupa osób przejść dodatkowe szkolenie, dotyczące obsługi aplikacji, co w oczywisty sposób zmniejsza szanse na problemy z obsługą systemu (np. gdy ręczna aktualizacja systemu będzie niezbędna). Stąd też idea aplikacji desktop, posiadającej większe możliwości zarządzania pamięcią, połączeniami z bazą, wydajniejszą pracą oraz możliwością zapewnienia w pełni dostosowanego systemu.
 • Pozycja
  Jakość obsługi klienta jako kluczowy element skutecznego marketingu
  (2010-09-24 11:12:40) Stańczyk, Grzegorz; Stach, Przemysław
  Celem pracy jest sprawdzenie na podstawie hipermarketu Carrfour czy metoda marketingu partnerskiego czyli optymalne zarządzanie obsługą klienta została wprowadzona w funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jak klienci postrzegają obsługę, obowiązki pracowników oraz ich zainteresowanie nimi. Praca zawiera informacje teoretyczne związane z pojęciem obsługi klienta oraz na podstawie ankiety zweryfikowanie ich funkcjonowania w rzeczywistości. Struktura pracy składa się z pięciu rozdziałów, gdzie pierwszy rozdział przeznaczony jest na wprowadzenie podstawowych zagadnień marketingu, jego funkcji oraz instrumentów, którymi się posługuje. W drugim rozdziale przedstawiona jest charakterystyka marketingu partnerskiego oraz porównanie go z marketingiem tradycyjnym. Trzeci rozdział poświęcony jest problematyce związanej z obsługą klienta. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje dotyczące budowania relacji z klientem oraz ich utrzymywania. Natomiast czwarty rozdział oparty jest na pojęciach związanych z obsługą, usługą oraz pomiarem jakości w usługach. W piątym rozdziale przedstawione jest badanie obsługi klienta na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród osób korzystających z usług hipermarketu Carrfour. Rozdział ten zawiera analizę oraz interpretację pytań zawartych w kwestionariuszu oraz wysunięte z niego wnioski. Szósty rozdział podsumowuje całość dokonanych obserwacji. Pracę zamyka bibliografia oraz aneks. Na podstawie przeprowadzonego kwestionariusza w hipermarkecie Carrefour można stwierdzić, iż koncepcja marketingu partnerskiego polegająca głównie na postawieniu klienta na pierwszym miejscu zostaje stopniowo wprowadzana w życie.
 • Pozycja
  Szkolenia jako instrument rozwoju personelu w Enion S.A.
  (2010-09-22 11:06:04) Palczewska, Jolanta; Łyszczarz, Halina
  Celem pracy jest wskazanie na możliwości rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, a także pokazanie narzędzi, za pomocą których można stworzyć warunki będące zachętą dla pracowników do nauki i dalszego rozwoju wynikającego z indywidualnych aspiracji i możliwości, przy odpowiedniej pomocy i wskazówkach za strony przedsiębiorstwa, jak również wypracowania spójnej i zrozumiałej dla wszystkich polityki zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego. Praca ta dzięki przeprowadzonym badaniom ankietowym ma na celu identyfikację i ocenę funkcji szkoleń w badanej firmie. W rozdziale pierwszym pracy poruszona została tematyka rozwoju personelu i jego miejsca w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Rozdział drugi traktuje o charakterystyce szkoleń. Rozdział trzeci poświęcony został omawianej firmie Enion S.A. W pracy pokazano, iż potencjał pracy w przedsiębiorstwie można podnosić za pomocą rozmaitych instrumentów.